Etoposid

Onkologie
Etoposid
Produktbezeichnung
Stärke
Form
Stk./Pkg.
Zus. Informationen

Etoposid Accord

100mg/5ml

Vial

Vial

1

Konz./PharmaShield

Etoposid Accord

200mg/10ml

Vial

Vial

1

Konz./PharmaShield

Etoposid Accord

250mg/12,5ml

Vial

Vial

1

Konz./PharmaShield

Etoposid Accord

400mg/20ml

Vial

Vial

1

Konz./PharmaShield

Etoposid Accord

1000mg/50ml

Vial

Vial

1

Konz./PharmaShield