Ochrana soukromí v Accord Healthcare

back

Ve společnosti Accord Healthcare s.r.o. (v tomto dokumentu dále jen “společnost Accord”, “my”, “nám” nebo “naše”) si uvědomujeme, jak důležité je chránit údaje návštěvníků našich webových stránek. Tento dokument týkající se používání cookies a ochrany osobních údajů vysvětluje, jak používáme cookies a jak zpracováváme osobní údaje, které o vás získáme, když navštívíte naší webovou stránku (dále jen „Pravidla ochrany osobních údajů a používání cookies“).

Témata:

 • Pravidla ochrany osobních údajů a používání cookies ve společnosti Accord
 • Jaké osobní údaje o vás sbíráme?
 • K jakým účelům používáme vaše osobní údaje?
 • S kým sdílíme vaše osobní údaje?
 • Přístup k údajům a oprava údajů
 • Uchovávání osobních údajů
 • Jak chráníme vaše osobní údaje?
 • Webové stránky společností skupiny Accord
 • Webové stránky třetích osob a stránky na sociálních sítích
 • Cookies
 • Aktualizace ochrany osobních údajů a používání cookies
 • Jak nás můžete kontaktovat

Návštěvou webové stránky www.accord-healthcare.com/cz (dále jen “Webová stránka”) a/nebo odesláním jakéhokoli formuláře z Webové stránky souhlasíte s tím, že budeme sbírat vaše osobní údaje v souladu se zásadami uvedenými dále v těchto Pravidlech ochrany osobních údajů a používání cookies:

Pravidla ochrany osobních údajů a používání cookies ve společnosti Accord

Tato Pravidla ochrany osobních údajů a používání cookies se uplatní při používání webové stránky www.accord-healthcare.com/cz, kterou vlastní a provozuje společnost Accord Healthcare, Ltd. a na území České republiky, resp. pro české zákazníky ji užívá společnost ACCORD HEALTCARE s.r.o.

Jaké osobní údaje o vás sbíráme?

Vaše osobní údaje sbíráme a zpracováváme pouze pokud: (i) nám je dobrovolně poskytnete při registraci na naší Webové stránce; nebo (ii) nám je dobrovolně poskytnete prostřednictvím kontaktního formuláře, který je k dispozici na naší Webové stránce.

Vaše údaje můžeme získat i sledováním vašeho chování na naší Webové stránce (více v oddílu “Cookies”).

Kategorie osobních údajů, které zpracováváme, závisí na předmětu vaší komunikace se společností Accord prostřednictvím naší Webové stránky, a mohou zahrnovat zejména:

 1. Jméno a kontaktní údaje: je možné, že budeme zpracovávat vaše jméno, poštovní adresu, emailovou adresu, telefonní číslo a další podobné kontaktní údaje.
 1. Demografické údaje: pokud nás prostřednictvím Webové stránky budete informovat o vedlejších účincích, je možné, že budeme zpracovávat údaje o vašem věku, pohlaví a zemi, ve které bydlíte.
 1. Údaje o zdravotním stavu: pokud nás prostřednictvím Webové stránky budete informovat o nežádoucích účincích, je možné, že budeme zpracovávat údaje týkající se vašeho zdravotního stavu.
 1. Údaje o uživateli: je možné, že budeme zpracovávat údaje o tom, jak vy a vaše zařízení komunikujete s naší Webovou stránkou.

Pokud to bude nezbytné či vhodné, zajistíme od vás souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely uvedené v těchto Pravidlech ochrany osobních údajů a používání cookies. V případě, že nám zašlete osobní údaje třetích osob, je nutné, abyste předem opatřili souhlas takové třetí osoby se zpracováním osobních údajů a informovali tuto osobu o obsahu těchto Pravidel ochrany osobních údajů a používání cookies.

K jakým účelům používáme vaše údaje?

Společnost Accord používá osobní údaje, které od vás sbírá, pro tyto účely:

 1. komunikace ohledně jakýchkoli žádostí nebo dotazů, které nám zašlete;
 1. monitorování, zaznamenávání a vyřizování dotazů lékařské povahy týkajících se bezpečnosti pacientů a vedlejších účinků;
 1. plnění právních a regulatorních a požadavků a zajištění souladu s právními předpisy;
 1. 4. informování o novinkách týkajících se produktů společnosti Accord a/nebo obchodních příležitostech, o kterých se s přihlédnutím k okolnostem domníváme, že by vás mohly zajímat (v takovém případě se od zasílání podobných sdělení budete moct odhlásit);
 1. spravování Webové stránky a poskytování zákaznických služeb; a
 1. analýza chování uživatelů naší Webové stránky pro obchodní účely.

Vaše osobní údaje budeme zpracovávat pouze v souladu s těmito Pravidly ochrany osobních údajů a používání cookies. Vyhrazujeme si však právo provádět dodatečné zpracování v rozsahu povoleném či požadovaném zákonem.

S kým sdílíme vaše osobní údaje?

Vaše osobní údaje můžeme sdílet s externími poskytovateli služeb, jako např. s poskytovateli webhostingu, služeb datové analýzy atd.

Dále můžeme sdělovat vaše osobní údaje, pokud je to vyžadováno právními předpisy, včetně předpisů platných mimo zemi vašeho bydliště, nebo pokud je to požadováno soudem nebo v důsledku jiných právních či regulatorních požadavků.

Přístup k údajům a oprava údajů

V souladu s příslušnými právními předpisy se můžete kdykoli dovolávat práva na přístup k údajům, jejich opravu, výmaz nebo práva podat námitku proti zpracování a kdykoli též můžete odvolat svůj souhlas s užíváním, sdělováním, předáváním a zpracováním svých osobních údajů, a to písemně na adrese uvedené v části “Jak nás můžete kontaktovat” nebo emailem na emailové adrese [email protected] (do předmětu zprávy prosím vždy uvádějte “Práva k osobním údajům”).

Kdykoli též můžete podat stížnost u dozorového úřadu ochrany osobních údajů ve vaší zemi. V České republice je tímto úřadem Úřad pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 727/27, PSČ 170 00, Praha 7, tel. +420 234 665 800, e-mail: [email protected], https://www.uoou.cz.

Ukládání osobních údajů

Vaše osobní údaje budou zpracovávány po dobu, po kterou to bude dle příslušných právních předpisů nezbytné.

Vaše osobní údaje budou uloženy po dobu 13 měsíců. Po uplynutí této doby mohou být osobní údaje zpracovávány pouze pokud tuto povinnost společnosti Accord ukládají právní předpisy, popř. pokud je to třeba k uplatnění příslušných nároků společnosti Accord či ochraně jejích zájmů, a to vždy po dobu nezbytně nutnou.

Jak chráníme vaše osobní údaje?

Nakládat s vašimi osobními údaji budeme pouze za přijetí přiměřených bezpečnostních opatření chránících vaše údaje před ztrátou, zneužitím, neoprávněným přístupem, sdělením, změnou nebo zničením.

Webové stránky třetích osob a stránky na sociálních sítích

Naše Webová stránka může obsahovat odkazy na webové stránky třetích osob a na stránky těchto osob na sociálních sítích (např. LinkedIn). Pokud se rozhodnete kliknout na tyto odkazy a přejít na stránky třetích osob a/nebo stránky na sociálních sítích, může se stát, že s těmito stránkami budete sdílet své údaje a že zpracování vašich údajů se bude řídit pravidly ochrany osobních údajů platnými pro tyto stránky.

Tato Pravidla ochrany osobních údajů a používání cookies platí pouze na této Webové stránce. Společnost Accord neodpovídá za pravidla ochrany osobních údajů platná na jiných webových stránkách.

Webové stránky společností skupiny Accord

Naše Webová stránka obsahuje odkazy na stránky provozované lokálními pobočkami společnosti Accord, které mohou mít vlastní pravidla ochrany osobních údajů a používání cookies. Detailní informace o společnostech ze skupiny Accord najdete na stránce http://www.accord-healthcare.com/about#accMenu1.

Cookies

Za účelem provozování Webové stránky může společnost Accord používat cookies (malé textové soubory, které se s vaším souhlasem uloží na vaše zařízení, když navštívíte naši Webovou stránku), aby vám pomohla lépe se orientovat na Webové stránce a mohla identifikovat vracející se návštěvníky.

Společnost Accord může používat informace získané z cookies mimo jiné pro tyto účely:

 1. identifikace vracejících se zákazníků;
 1. zjednodušení pohybu návštěvníků na Webové stránce společnosti Accord; a
 1. vytvoření anonymního profilu na základě způsobu, kterým návštěvník používá Webovou stránku.

Váš prohlížeč může být nastaven tak, že vám umožní rozhodovat o tom, zda přijmete cookies, zda odmítnete cookies nebo zda vás upozorní pokaždé, když je vám soubor cookie zaslán. Cookies můžete z vašeho pevného disku kdykoli smazat (nebo můžete cookies do budoucna zakázat). Webovou stránku budete moci používat, i pokud je váš prohlížeč nastaven tak, aby nepřijímal cookies. Umožněním cookies ve vašem prohlížeči udělujete souhlas se zpracováním svých osobních údajů uvedených v této sekci. Tento souhlas můžete kdykoli odvolat ve smyslu platných právních předpisů.

Naše Webová stránka může obsahovat odkazy na stránky třetích osob a stránky třetích osob na sociálních sítích (např. LinkedIn). Pokud kliknete na odkaz na webovou stránku třetí osoby a/nebo na odkaz na stránku třetí osoby na sociální síti a budete přesměrováni na příslušnou stránku, budete vystaveni souborům cookies na této webové stránce. Na používání těchto cookies nemáme žádný vliv a jejich používání nepodléhá těmto Pravidlům ochrany osobních údajů a používání cookies. Zkontrolujte prosím pravidla pro užívání cookies na stránkách provozovatele / vlastníka příslušné stránky.

Aktualizace ochrany osobních údajů a používání cookies

Tato Pravidla ochrany osobních údajů a používání cookies pravidelně aktualizujeme a veškeré změny zveřejňujeme na této Webové stránce.

Jak nás můžete kontaktovat

Pokud máte jakékoli otázky týkající se těchto Pravidel ochrany osobních údajů a používání cookies nebo údajů, které o vás máme k dispozici, prosím kontaktujete nás pomocí kontaktního formuláře nebo emailem na adrese [email protected] nebo písemně na adrese Accord Healthcare s.r.o., Na Strži 2097/63, 140 00 Praha 4, Česká republika.