REGULAMIN

 

REGULAMIN KORZYSTANIA ZE STRONY WWW.ACCORD-HEALTHCARE.PL

Strona www.accord-healthcare.pl (dalej: „Strona”) została przygotowana na zlecenie spółki Accord Healthcare Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy Ul. Taśmowej 7, 02-677 Warszawa, wpisanej do rejestru przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS: 0000347170, NIP: 107-001-54-15, REGON: 142248997, kapitał zakładowy: 100.000,00 zł, adres kontaktowy poczty elektronicznej: [email protected] (dalej: „Accord Healthcare Polska”) i stanowi serwis o charakterze informacyjnym. Odwiedzając lub korzystając ze Strony potwierdzają Państwo zapoznanie się, zrozumienie i akceptację, bez wyjątków i zastrzeżeń, postanowień niniejszego regulaminu (dalej: „Regulamin”). Prosimy zatem o uważne zapoznanie się z Regulaminem i opuszczenie oraz niekorzystanie ze Strony, jeżeli nie zgadzają się Państwo z jakimkolwiek jego postanowieniem.

 

1.         Postanowienia ogólne

1.1.     Regulamin określa warunki korzystania ze Strony.

1.2.     Strona i zawarte na niej treści udostępniane są przez Accord Healthcare Polska.

1.3.     Strona jest adresowana do ogółu użytkowników w Polsce, a jej celem jest umożliwienie im zapoznania się z informacjami o Accord Healthcare Polska i innych podmiotach z grupy Accord Healthcare oraz o ich produktach dystrybuowanych na terenie Polski.

1.4.     Regulamin jest dostępny dla użytkowników nieodpłatnie na Stronie przez cały okres jej istnienia.

1.5.     Odwiedzanie i korzystanie ze Strony podlega ograniczeniom wynikającym z powszechnie obowiązujących przepisów prawa polskiego oraz powszechnie przyjmowanych zasad postępowania obowiązujących wszystkich użytkowników Internetu. Informujemy, że niektóre elementy Strony mogą być udostępniane wyłącznie wybranym kategoriom użytkowników (np. osobom uprawnionym do wystawiania recept).

1.6.     Przez odwiedzenie i korzystanie ze Strony użytkownicy zobowiązują się do podejmowania w ramach aktywności związanych ze Stroną wyłącznie działań zgodnych z obowiązującym prawem, zasadami współżycia społecznego i dobrymi obyczajami oraz zobowiązują się do przestrzegania zakazu dostarczania treści bezprawnych, nieprawdziwych, jak również treści, których publikacja mogłaby prowadzić do naruszenia prawa lub dóbr osobistych osób trzecich.

1.7.     W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie stosuje się przepisy prawa polskiego, w szczególności przepisy ustawy z dnia 6 września 2001 r. – Prawo farmaceutyczne i ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

 

2.   Treści zawarte na Stronie

2.1.     Treści zawarte na Stronie mają charakter wyłącznie informacyjny, a nie konsultacyjny czy doradczy. Jakiekolwiek wykorzystanie lub stosowanie produktu leczniczego wskazanego na Stronie powinno być poprzedzone konsultacją lekarską oraz zapoznaniem się z ulotką dołączoną do produktu leczniczego. Ostateczna decyzja o stosowanej terapii oraz wykorzystywanych w niej produktach leczniczych należy do lekarza.

2.2.     Żadnej informacji zawartej na Stronie nie należy rozumieć jako sugestii, że:

§   w związku ze stosowaniem jakiegokolwiek produktu leczniczego możliwe jest uniknięcie porady lekarskiej lub zabiegu chirurgicznego,

§   nawet osoba zdrowa przyjmująca jakikolwiek produkt leczniczy poprawi swój stan zdrowia,

§   nieprzyjmowanie jakiegokolwiek produktu leczniczego może pogorszyć stan zdrowia danej osoby,

§   jakiekolwiek produkt leczniczy jest środkiem spożywczym, kosmetycznym lub innym artykułem konsumpcyjnym,

§   skuteczność lub bezpieczeństwo jakiegokolwiek produktu leczniczego wynika z jego naturalnego pochodzenia,

jak również zapewnienia, że przyjmowanie jakiegokolwiek produktu leczniczego gwarantuje właściwy skutek, nie towarzyszą mu żadne działania niepożądane lub że skutek jest lepszy lub taki sam, jak w przypadku innej metody leczenia albo leczenia innym produktem leczniczym.

2.3.     Pomimo dołożenia przez Accord Healthcare Polska, autorów, ekspertów i innych twórców treści zawartych na Stronie wszelkich starań, aby informacje zawarte na Stronie zostały przekazane jej użytkownikom rzetelnie, Accord Healthcare Polska, autorzy, eksperci, twórcy treści zawartych na Stronie nie ponoszą odpowiedzialności za kompletność, rzetelność i aktualność treści zawartych na Stronie oraz skutki decyzji podejmowanych przez użytkowników Strony lub osoby trzecie na podstawie treści umieszczonych na Stronie lub uzyskanych w związku z odwiedzeniem lub korzystaniem ze Strony.  

2.4.     Żadna informacja zawarta na Stronie nie stanowi oferty sprzedaży prezentowanych na niej produktów leczniczych w rozumieniu Kodeksu cywilnego i nie może stanowić podstawy formułowania roszczeń o zawarcie umowy sprzedaży tych produktów leczniczych.

 

3.   Usługi świadczone za pośrednictwem Strony

3.1.     W ramach Strony udostępniane są informacje dostarczane przez Accord Healthcare Polska. Strona umożliwia również kontakt z Accord Healthcare Polska (np. w celu zgłaszania działań niepożądanych, uzyskania odpowiedzi na pytanie dotyczące produktu leczniczego lub w innym celu).

 

4.   Warunki techniczne

4.1.     Do korzystania ze Strony konieczne jest zastosowanie sprawnych technicznie urządzeń umożliwiających połączenie z Internetem, dostęp do sieci Internet oraz spełnienie następujących minimalnych warunków technicznych przez system komputerowy stosowany przez użytkownika:

§   poprawnie skonfigurowana przeglądarka internetowa zainstalowana na urządzeniu z dostępem do Internetu;

§   obsługa przez przeglądarkę internetową technologii: JavaScript i cookies;

§   minimalna rozdzielczość: 800 x 600, zalecana rozdzielczość: 1024 x 768;

§   Wykorzystanie protokołu HTTPS.

4.2.     Accord Healthcare zastrzega sobie prawo do zmiany wymagań technicznych określonych w punkcie 4.1 powyżej.

 

5.   Dane osobowe i zagrożenia

5.1.     Korzystanie ze Strony nie wymaga rejestracji ani podawania danych osobowych, z wyjątkiem korzystania z usług, które ze swej istoty mogą wymagać podania danych osobowych (np. kontakt z Accord Healthcare Polska w celu zgłoszenia działania niepożądanego lub w celu uzyskania odpowiedzi na pytanie dotyczące produktu leczniczego) – w takich przypadkach uprzednio poinformujemy użytkowników o zakresie i zasadach przetwarzania danych osobowych.

5.2.     Celem zapobieżenia pozyskiwaniu i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych przesyłanych drogą elektroniczną pomiędzy użytkownikiem a Accord Healthcare Polska wykorzystywane są następujące środki techniczne:

§   zabezpieczenia fizyczne pomieszczeń i sprzętu służącego do przetwarzania danych osobowych,

§   procedury nadawania identyfikatorów użytkowników kontroli dostępu do danych przez administratorów (odpowiednio skomplikowane hasła, zmieniane w ustalonym cyklu).

§   zabezpieczenia przed działaniem szkodliwego oprogramowania oraz utratą danych spowodowaną awarią zasilania lub zakłóceniami w sieci zasilającej.

5.3.     Accord Healthcare zwraca szczególną uwagę, że korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną wiąże się z pewnymi ryzykami. Przykładowo chodzi o następujące zagrożenia: możliwość otrzymywania spamu, możliwość narażenia na szkodliwe i niechciane oprogramowanie spyware, malware (w tym: wabbit, trojan, backdoor, exploit, rootkit, keylogger, dialer, hoax), wirusy, możliwość narażenia na tzw. cracking i phishing (pozyskiwanie poufnych informacji) oraz tzw. sniffing (przechwytywanie poufnych informacji), zagrożenia związane z tzw. piractwem, możliwość narażenia na nielegalne oprogramowanie, narażenie na czynności tzw. kryptoanalizy. Nieustannie podejmowane są działania mające na celu zminimalizowanie tych ryzyk. Stosowane są zabezpieczenia serwerów, połączeń i Strony – niemniej jednak, nie jest możliwe całkowite wyeliminowanie tych ryzyk.

5.4.     Accord Healthcare Polska podejmuje wszelkie działania zmierzające do zapewnienia stałego dostępu do Strony. Nie ponosi jednak odpowiedzialności za czasowe przerwy w dostępie do Strony.

5.5.     Accord Healthcare Polska nie może zagwarantować, że informacje przesłane za pomocą Internetu dotrą do użytkownika Strony w formie bezbłędnej, kompletnej i pełnej. Accord Healthcare Polska nie może zapewnić, że korzystanie ze Strony będzie odbywało się bez przerw i wad technicznych. Accord Healthcare Polska nie gwarantuje, że Użytkownik uzyska dokładnie takie informacje jakich szukał na Stronie.

5.6.     Accord Healthcare Polska nie ponosi odpowiedzialności za zawartość stron internetowych, z którymi połączona jest Strona. Umożliwienie połączenia z takimi stronami internetowymi nie oznacza, że Accord Healthcare Polska rekomenduje taką stronę lub też produkty lub usługi dostępne na takich stronach internetowych.

 

6.   Własność intelektualna

6.1.     Wszelkie prawa do treści umieszczonych na Stronie, w tym prawa do jej elementów tekstowych i graficznych, układu stron i podstron oraz innych elementów należą do Accord Healthcare Polska lub podmiotów trzecich, o ile nie zostało w sposób wyraźny zaznaczone inaczej.

6.2.     Korzystanie z treści umieszczonych na Stronie nie oznacza nabycia przez jej użytkowników jakichkolwiek praw do utworów czy innych elementów Strony. Użytkownik może korzystać z tych utworów czy innych elementów w zakresie dozwolonego użytku, wyznaczonego przepisami prawa (m.in. ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych), w szczególności, poza określonymi w tych przepisach przypadkami, zabronione jest kopiowanie, utrwalanie, publiczne odtwarzanie, wynajem, użyczanie lub modyfikowanie w jakikolwiek sposób treści zawartych na Stronie w całości lub we fragmentach.

6.3.     Nazwy handlowe, nazwy produktów leczniczych i inne oznaczenia umieszczone na Stronie podlegają ochronie zgodnie z właściwymi przepisami (np. jako znaki towarowe), a ich jakiekolwiek wykorzystanie może się odbyć jedynie za pisemną zgodą ich właścicieli. Dostępu do Strony nie należy interpretować jako przyznania jakiejkolwiek licencji lub prawa do korzystania ze znaków występujących na Stronie bez uprzedniej pisemnej zgody właściciela takich znaków.

 

7.   Postępowanie reklamacyjne

  1. Reklamacje składane w związku z korzystaniem przez użytkowników ze Strony mogą być kierowane na adres elektroniczny: [email protected]. Reklamacja powinna zawierać co najmniej opis problemu, który Państwo napotkaliście oraz Państwa żądania z tym związane.
  2. W terminie 30 (trzydzieści) dni od otrzymania reklamacji poinformujemy Państwo o jej rezultatach lub o niemożliwości jej rozpatrzenia w tym terminie (w takim przypadku wskażemy przybliżony dodatkowy termin rozpatrzenia reklamacji).

 

8.   Zmiana postanowień Regulaminu

  1. Accord Healthcare zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w dowolnym terminie, o czym poinformuje użytkowników za pośrednictwem Strony.
  2. Wszelkie zmiany Regulaminu stają się obowiązujące w momencie udostępnienia na Stronie jego aktualnej wersji.
  •