Skip to main content

Polityka prywatności

1. ZAKRES POLITYKI PRYWATNOŚCI

Jesteśmy zobowiązani do ochrony Państwa prywatności. Ważne jest, aby rozumieli Państwo, w jaki sposób dbamy o Państwa dane osobowe i jak upewniamy się, że spełniamy nasze zobowiązania prawne wobec Państwa zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony danych ("Przepisy o ochronie danych"), w tym między innymi z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych 2016/679 ("RODO"). Niniejsza polityka prywatności określa, w jaki sposób Accord Healthcare Limited ("Accord") będzie wykorzystywać, przechowywać i udostępniać Państwa dane osobowe, oraz uzupełnia wszelkie inne informacje dotyczące uczciwego przetwarzania lub prywatności przekazane Państwu.

Jeśli mają Państwo jakiekolwiek pytania w związku z niniejszą polityką lub ogólnie w jaki sposób Państwa dane osobowe są przez nas przetwarzane, prosimy o kontakt z naszą Osobą Odpowiedzialną za Ochronę Danych drogą mailową na adres  [email protected]; lub listownie na adres: The Data Protection Responsible Person, Accord Healthcare Limited, Sage House, 319 Pinner Road, North Harrow, Middlesex, HA1 4HF, United Kingdom.

Niniejsza polityka ma zastosowanie do wszelkich danych osobowych, które gromadzimy na Państwa temat, gdy:

 • odwiedzasz nasze strony internetowe lub aplikacje, w tym: www.accord-healthcare.com ;
 • dobrowolnie podajesz takie dane osobowe, rejestrując się u nas;
 • dobrowolnie przekazujesz nam dane osobowe za pomocą formularzy na naszych stronach internetowych lub w aplikacjach;
 • przekazujesz nam dane osobowe, gdy w inny sposób nawiązujesz z nami kontakt, w tym osobiście, pocztą elektroniczną, telefonicznie lub za pośrednictwem mediów społecznościowych; lub
 • osoby trzecie zgodnie z prawem przekazują nam takie dane osobowe, jak opisano w punkcie 5.C poniżej.

2. KIM JESTEŚMY?

W niniejszej polityce prywatności terminy "my", "nasz" i "nas" odnoszą się do Accord Healthcare Limited, numer firmy: 04596349, której siedziba to Sage House, 319 Pinner Road, North Harrow, Middlesex, HA1 4HF, Wielka Brytania ("UK").

Jesteśmy administratorem Państwa danych, co oznacza, że jesteśmy odpowiedzialni za opiekę nad nimi. Będziemy wykorzystywać Państwa dane osobowe w sposób uczciwy, zgodny z prawem i przejrzysty oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych osobowych.

3. JAK BĘDZIEMY WYKORZYSTYWAĆ PAŃSTWA DANE OSOBOWE?

Przetwarzamy Państwa dane osobowe wyłącznie w sposób opisany w niniejszej Polityce Prywatności lub w innych informacjach o uczciwym przetwarzaniu lub zasadach ochrony prywatności przekazanych Państwu. Zastrzegamy sobie prawo do prowadzenia dodatkowego przetwarzania w zakresie dozwolonym lub wymaganym przez prawo i informujemy o tym.

4. JAKIE DANE OSOBOWE GROMADZIMY NA PAŃSTWA TEMAT?

Rodzaje danych osobowych, które gromadzimy, zależą od interakcji, jakie z nami nawiązujesz, ale głównie mogą one obejmować:

 • imię i nazwisko oraz dane kontaktowe (w tym imię i nazwisko, adres pocztowy, numer telefonu, adres e-mail i inne podobne dane kontaktowe);
 • dane w celu spełnienia wymogów identyfikacyjnych podczas wykonywania jakichkolwiek Państwa praw wynikających z przepisów o ochronie danych osobowych (w tym paszport, prawo jazdy ze zdjęciem lub krajowy dowód osobisty);
 • dane finansowe w przypadku otrzymywania od nas płatności, dokonywania płatności na naszą rzecz lub dokonywania lub wnioskowania o darowizny/sponsoring;
 • dane demograficzne (w tym dane takie jak Państwa wiek, płeć i kraj zamieszkania) przy informowaniu nas o zdarzeniu niepożądanym, składaniu skargi dotyczącej jakości lub składaniu zapytania medycznego do nas, lub przy wysyłaniu CV lub składaniu podania o pracę do nas;
 • dane dotyczące stanu zdrowia, w przypadku informowania nas o zdarzeniu niepożądanym;
 • dane dotyczące wykształcenia i doświadczenia zawodowego w momencie wysyłania do nas CV lub składania podania o pracę, lub gdy CV jest nam przekazywane w celu zapewnienia jakości;
 • dane dotyczące przeszłości i innych kontroli: szczegóły ujawnione w wyniku kontroli przeszłości, testów narkotykowych i testów na obecność alkoholu; jak również szczegóły ujawnione w wyniku kontroli rejestrów karnych i dane dotyczące wyroków skazujących,  które zgodnie z prawem możemy żądać, podczas składania do nas podania o pracę i na których przetwarzanie wyraźnie zezwala prawo Unii Europejskiej lub jej państw członkowskich;
 • informacje o Państwa wizytach w naszych pomieszczeniach, w tym Państwa wizerunek utrwalony podczas wchodzenia do naszych pomieszczeń i / lub na nagraniu z kamer przemysłowych;
 • informacje na temat Państwa rozmów z naszym zespołem obsługi klienta, w tym nagranie takich rozmów;
 • informacje o Państwa udziale w posiedzeniu rady doradczej Accord, w tym nagranie dyskusji prowadzonych podczas posiedzenia rady doradczej;
 • informacje o świadczeniu przez Państwa usług doradczych, w tym nagranie udzielonego nam doradztwa;
 • informacje o Pani/Panu uzyskane podczas spotkania z Panią/Panem lub podczas wydarzenia, takiego jak konferencja, wystawa lub kongres, w tym wydarzeń organizowanych przez osoby trzecie lub zarządzanych przez osoby trzecie w naszym imieniu, w tym utrwalenie Pani/Pana wizerunku na fotografii lub nagraniu wideo wykonanym na naszym stoisku lub w innym miejscu wydarzenia w celach promocyjnych;
 • informacje o Dotyczące Państwa w kontekście jakiejkolwiek transakcji fuzji lub przejęcia ("M&A") dotyczącej naszej działalności;
 • dane dotyczące użytkowania strony internetowej lub aplikacji (w tym sposób interakcji użytkownika i jego urządzenia z naszymi stronami internetowymi lub aplikacjami); i/lub:
  • w stosownych przypadkach, w tym w przypadku osób ubiegających się o pracę w Wielkiej Brytanii:
  • dane dotyczące statusu imigracyjnego, w tym szczegóły dotyczące Państwa narodowości i imigracji oraz zawierające kopie paszportu, biometrycznego zezwolenia na pobyt i innych dokumentów imigracyjnych; i/lub
 • inne dane osobowe wymagane jako część aplikacji imigracyjnych, w tym historia imigracyjna.

Za każdym razem, gdy odwiedzasz nasze strony internetowe lub aplikacje, możemy również automatycznie zbierać informacje i dane osobowe dotyczące Państwa komputera w celu administrowania systemem, w tym, jeśli to możliwe, Państwa adres IP, system operacyjny i typ przeglądarki. Robimy to, aby pomóc nam zidentyfikować powracających gości, umożliwić im łatwiejsze poruszanie się po naszych stronach internetowych lub aplikacjach oraz pomóc w budowaniu anonimowego profilu opartego na wzorcach przeglądania stron przez odwiedzających. Więcej informacji na temat informacji, które mogą być automatycznie gromadzone podczas odwiedzania naszych stron internetowych lub aplikacji, można znaleźć w Polityce Cookie

Szczególne kategorie danych osobowych

Przepisy o ochronie danych osobowych definiują niektóre dane osobowe jako "szczególne kategorie danych osobowych", takie jak dane osobowe dotyczące Państwa pochodzenia rasowego lub etnicznego, poglądów politycznych, przekonań religijnych lub światopoglądowych, przynależność do związków zawodowych, dane genetyczne, dane biometryczne do celów jednoznacznej identyfikacji osoby, dane dotyczące Państwa zdrowia (w tym zdrowia psychicznego i fizycznego) lub dane dotyczące seksualności, lub orientacji seksualnej.

Wyjątkowo możemy czasami poprosić Państwa o podanie pewnych danych osobowych szczególnej kategorii lub mogą Państwo dobrowolnie podać takie dane osobowe, takie jak dane dotyczące zdrowia i dane dotyczące pochodzenia rasowego, podczas informowania nas o zdarzeniu niepożądanym, składania reklamacji jakościowej lub składania do nas zapytań medycznych, korzystania z naszych aplikacji wsparcia dla pacjentów, wysyłania do nas swojego CV lub składania podania o pracę lub w inny sposób uczestniczenia w którymkolwiek z naszych procesów rekrutacyjnych w celach opisanych w punkcie 6 poniżej i tylko wtedy, gdy ta czynność przetwarzania jest wyraźnie dozwolona przez prawo Unii Europejskiej lub jej państw członkowskich.

Przydatność do zatrudnienia zostanie oceniona na podstawie umiejętności i doświadczenia wykazanego podczas procesu rekrutacji. Należy pamiętać, że nie ma obowiązku podawania danych szczególnej kategorii podczas składania do nas podania o pracę. Jeśli zrobisz to dobrowolnie, a przetwarzanie takich danych jest wyraźnie dozwolone przez prawo Unii Europejskiej lub jej państw członkowskich, będziemy je wykorzystywać do: (a) wymogów sprawozdawczości statystycznej; i/lub (b) w przypadku niepełnosprawności, dla wszelkich wymaganych dostosowań miejsca pracy i/lub w celu przestrzegania obowiązujących przepisów prawa.


Dane dotyczące karalności

Wyjątkowo, możemy czasami poprosić Państwa o pewne dane dotyczące karalności, podczas składania do nas aplikacji o pracę, podczas składania wniosków imigracyjnych w Wielkiej Brytanii do Home Office, lub w inny sposób uczestnicząc w którymkolwiek z naszych Procesów rekrutacji, dla celów opisanych w sekcji 6 poniżej, i tylko wtedy, gdy ta czynność przetwarzania jest wyraźnie dozwolona przez prawo Unii Europejskiej lub jej Państw Członkowskich.

5. SKĄD CZERPIEMY TE INFORMACJE?

Niektóre informacje zbieramy bezpośrednio od Państwa, poprzez informacje, które nam podajesz lub informacje, które zbieramy podczas Państwa wizyt na naszych stronach internetowych lub w aplikacjach lub poprzez Twoją komunikację z nami. Niektóre informacje uzyskujemy również od innych stron trzecich, w tym opisanych w podsekcji C poniżej.

Należy pamiętać, że możemy łączyć dane osobowe otrzymywane z innych źródeł z danymi osobowymi, które nam podajesz, oraz danymi osobowymi, które gromadzimy na Państwa temat.

A. Kiedy przekazujesz nam informacje o sobie?

Możesz udostępnić dane osobowe o sobie i swojej sytuacji przez:

 • wypełnianie formularzy na naszych stronach internetowych, rejestracji w celu korzystania z naszych stron internetowych oraz dalsze korzystanie z naszych stron internetowych;
 • wypełnianie formularzy w naszej aplikacji dla pacjentów, rejestracji w celu korzystania z naszej aplikacji dla pacjentów oraz dalsze korzystanie z naszej aplikacji dla pacjentów;
 • korzystania z jednego z praw przysługujących Państwu na mocy przepisów o ochronie danych osobowych;
 • zgłaszanie do nas zdarzenia niepożądanego, składanie skarg dotyczących jakości lub składanie zapytań medycznych;
 • dostarczenie nam swojej wizytówki;
 • świadczenie usług na naszą rzecz;
 • zameldowanie się w recepcji jednego z naszych obiektów;
 • złożenie podania o pracę lub wysłanie do nas swojego CV;
 • dokonywanie płatności na naszą rzecz lub otrzymywanie płatności od nas;
 • dokonywanie lub wnioskowanie o darowizny/sponsoring;
 • podawanie nam informacji o sobie we wszelkiej komunikacji z nami telefonicznie, pocztą elektroniczną, pocztą, poprzez nasze strony internetowe/aplikacje lub w inny sposób;
 • negocjowanie, zawieranie i utrzymywanie umowy handlowej z nami; i/lub
 • ostatecznie zakup produktu bezpośrednio od nas.

Nie mają Państwo obowiązku przekazywania nam swoich danych osobowych. Jeśli jednak nie podasz nam swoich danych osobowych, możemy nie być w stanie świadczyć Państwu usług, odpowiedzieć na Państwa pytania, wpuścić Państwa na teren naszej firmy, rozpatrzyć Państwa podania o pracę lub skontaktować się z Państwem w inny sposób.

B. Kiedy zbieramy informacje o Pani/Panu?

Możemy gromadzić dane osobowe dotyczące Państwa:

 • kiedy odwiedzają Państwo nasze strony internetowe lub aplikacje, w tym szczegóły Państwa wizyt, takie jak adres protokołu internetowego (IP) używany do połączenia komputera z Internetem, adresy MAC, dane o ruchu, dane o lokalizacji, informacje o Państwa logowaniu, strefa czasowa, typ i wersja ustawień przeglądarki, typy i wersje wtyczek do przeglądarki, system operacyjny i platforma, blogi internetowe, pliki cookie i inne dane komunikacyjne oraz zasoby, do których uzyskują Państwo dostęp. Więcej informacji na ten temat znajdą Państwo w naszej Polityce Cookies;
 • gdy odwiedzają Państwo naszą siedzibę, w tym Państwa wizerunek na nagraniach z kamer monitoringu;
 • gdy dzwonią Państwo do naszego zespołu obsługi klienta, w tym nagranie takich rozmów;
 • gdy uczestniczą Państwo w posiedzeniu rady doradczej Accord, w tym nagranie dyskusji prowadzonych podczas posiedzenia rady doradczej;
 • gdy świadczą Państwo na naszą rzecz usługi doradcze, w tym nagranie udzielonych nam porad; i/lub
 • podczas uczestnictwa w wydarzeniach takich jak konferencje, wystawy lub kongresy, w tym wydarzeniach organizowanych przez osoby trzecie lub zarządzanych przez osoby trzecie w naszym imieniu.

C. Od jakich osób trzecich otrzymujemy informacje dotyczące Państwa?

Możemy otrzymywać dane osobowe dotyczące Państwa od innych podmiotów trzecich, w tym od:

 • współpracowników, gdy przekazują nam swoje dane kontaktowe w celach służbowych;
 • strony trzeciej, w przypadku zgłaszania zdarzenia niepożądanego, składania skarg dotyczących jakości lub składania do nas zapytań medycznych w Państwa imieniu;
 • Państwa upoważnionego przedstawiciela (np. pełnomocnik, rodzic lub opiekun prawny);
 • dostawców informacji kontaktowych, którzy udostępniają bazy danych kontaktów prawnych;
 • agencji rządowych, które udostępniają publicznie dostępne informacje;
 • organy ustawowe lub inne organy urzędowe, takie jak Home Office (w tym UK Visas and Immigration) w przypadku osób ubiegających się o pracę w Wielkiej Brytanii;
 • agencji/organizacji rekrutacyjnych;
 • naszych zewnętrznych pracowników sprzedaży;
 • dostawców usług due diligence będący osobami trzecimi;
 • dostawców systemów CCTV;
 • Państwa obecnej firmy, w kontekście transakcji M&A lub podczas świadczenia usług dla nas; i/lub
 • Państwa poprzedniego pracodawcy lub podobnego podmiotu, w przypadku gdy prosimy o referencje, jeśli ubiegają się Państwo o pracę w naszej firmie i mamy Państwa dobrowolną zgodę na to.

6. DLACZEGO POTRZEBUJEMY PAŃSTWA DANYCH OSOBOWYCH?

Zebrane przez nas dane osobowe możemy wykorzystywać w następujących celach:

 • do komunikowania się z Państwem w sprawie wszelkich wniosków lub zapytań, które mogą Państwo złożyć;
 • w celu monitorowania, śledzenia i reagowania na zapytania medyczne/zdrowotne, skargi dotyczące jakości oraz zdarzeń niepożądanych;
 • negocjowania, zawierania i zarządzania umowami handlowymi z Państwem lub organizacją, którą Państwo reprezentują, w tym zwykłymi transakcjami biznesowymi oraz transakcjami M&A;
 • w celu spełnienia wymogów umownych, prawnych, regulacyjnych i dotyczących zgodności z przepisami;
 • informowania Państwa lub Państwa organizacji o wszelkich nowościach dotyczących naszych produktów i/lub działalności, które naszym zdaniem mogą być dla Państwa interesujące (odpowiednio do przepisów o ochronie danych osobowych). Jeśli chcesz przestać otrzymywać od nas takie informacje w dowolnym momencie, zrezygnuj z subskrypcji, postępując zgodnie z instrukcjami zawartymi w takich wiadomościach e-mail, które do Państwa wysyłamy, lub skorzystaj z danych kontaktowych podanych na początku niniejszej polityki. Mogą Państwo również zapisać się do jednej lub więcej usług preferencyjnych (znanych również jako "Listy Robinsona") działających w Wielkiej Brytanii, takich jak Serwis Preferencji Telefonicznych, Serwis Preferencji Telefonicznych dla Firm oraz Serwis Preferencji Mailingowych. Mogą one pomóc w zapobieganiu otrzymywania niezamówionych materiałów marketingowych. Należy jednak pamiętać, że usługi te nie zapobiegną otrzymywaniu informacji marketingowych, na których otrzymywanie wyrazili Państwo zgodę;
 • aby zapewnić, że Państwo, Państwa organizacja, nasi pracownicy lub my przestrzegamy obowiązujących przepisów prawa, naszego kodeksu postępowania i naszych powiązanych zasad wewnętrznych;
 • aby zapewnić, że są Państwo upoważnionym przedstawicielem (takim jak pełnomocnik, rodzic lub opiekun prawny) osoby trzeciej, gdy kontaktują się Państwo z nami w jej imieniu;
 • -do administrowania naszymi stronami internetowymi, aplikacjami wspierającymi pacjentów oraz do świadczenia usług dla klientów;
 • w celu rozpatrywania skarg, szkolenia naszych pracowników oraz poprawy naszych standardów jakości i usług;
 • aby umożliwić Państwu odwiedzenie naszej siedziby, w tym w celu zapewnienia bezpieczeństwa miejsca, ochrony produktu i tajemnicy handlowej, ochrony środowiska oraz zdrowia i bezpieczeństwa;
 • w celu ustalenia, realizacji lub obrony roszczeń prawnych;
 • w celu rozpatrzenia Państwa podania o pracę;
 • w celu promowania obecności lub udziału firmy Accord w wydarzeniu;
 • w celu dokonania płatności na Państwa rzecz i/lub otrzymania płatności od Państwa;
 • w celu analizy korzystania z naszych stron internetowych lub aplikacji;
 • dla kandydatów w Wielkiej Brytanii:
  • sprawdzenie, czy są Państwo legalnie uprawnieni do pracy w Wielkiej Brytanii;
  • składanie wniosków imigracyjnych w Państwa imieniu lub pomoc w składaniu wniosków oraz ubieganie się i wydawanie certyfikatów sponsorowania;
  • wypełnianie naszych obowiązków jako sponsora Tier 2, w tym w odniesieniu do przechowywania dokumentacji procesu rekrutacji oraz szczegółów dotyczących kandydatów, którzy ubiegali się o daną rolę;
  • przeprowadzania sprawdzania przeszłości;
  • spełnianie naszych wymogów prawnych lub regulacyjnych; i/lub
 • innych celach, o których Państwa informowaliśmy.

Szczególne kategorie danych osobowych

Będziemy wykorzystywać Państwa dane osobowe szczególnych kategorii opisane w punkcie 4 powyżej w celu udzielania porad lub innej formy komunikacji z Państwem w związku z wszelkimi zapytaniami lub raportami, które mogą Państwo złożyć i/lub monitorowania, śledzenia i reagowania na zapytania medyczne/zdrowotne, skargi dotyczące jakości, raporty o zdarzeniach niepożądanych, w celu spełnienia naszych zobowiązań prawnych, regulacyjnych lub dotyczących zgodności z przepisami i/lub zarządzania Państwa podaniem o pracę. Podstawa prawna tego przetwarzania jest opisana w sekcji 7 poniżej.

W przypadku osób ubiegających się o pracę w Wielkiej Brytanii, będziemy również wykorzystywać dane dotyczące rasy lub pochodzenia narodowego lub etnicznego, jak również dane dotyczące historii imigracyjnej, paszportu i biometrycznego zezwolenia na pobyt oraz innej dokumentacji imigracyjnej podczas przeprowadzania kontroli prawa do pracy (w tym kontroli z wykorzystaniem usługi Employer Checking Service), zatrzymywania dokumentów imigracyjnych, wypełniania naszych obowiązków jako sponsora Tier 2, ubiegania się o certyfikaty sponsorowania i ich przydzielania oraz składania wniosków imigracyjnych.

Dane dotyczące karalności

Gromadzimy dane dotyczące karalności tylko wtedy, gdy jest to zgodne z prawem w świetle przepisów o ochronie danych osobowych (tylko wtedy, gdy ta czynność przetwarzania jest wyraźnie dozwolona przez prawo Unii Europejskiej lub jej państw członkowskich) i gdy jest to właściwe ze względu na charakter stanowiska, którego dotyczy podanie o pracę.

7. JAKA JEST PODSTAWA PRAWNA WYKORZYSTANIA PAŃSTWA DANYCH?

A. Niezbędne do zawarcia lub wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO)

Gdy zawrą Państwo z nami transakcję, powstanie umowa między Państwem a nami. Abyśmy mogli negocjować, zawierać i wypełniać nasze zobowiązania wynikające z takiej umowy (np. umożliwić Państwu złożenie zamówienia na towary lub usługi), możemy potrzebować gromadzić, przetwarzać i udostępniać (jak szczegółowo opisano poniżej) Państwa dane osobowe. W celu uzyskania dalszych informacji prosimy o kontakt z  [email protected].

B. Uzasadnione interesy biznesowe (art. 6 ust. 1 lit. f RODO)

Możemy wykorzystywać Państwa dane osobowe (z wyłączeniem specjalnych kategorii danych osobowych) w sposób określony w niniejszej polityce prywatności, jeżeli jest to konieczne dla uzasadnionych interesów naszej firmy, aby umożliwić nam:

 • dostarczanie Państwa organizacji produktów i usług zgodnie z życzeniem Państwa organizacji;
 • udzielenie odpowiedzi na Państwa roszczenia lub zapytania;
 • przeprowadzenie badania w celu zrozumienia naszych klientów i sposobu, w jaki korzystają z naszych produktów i usług;
 • rozwijanie i ulepszanie naszych produktów i usług świadczonych na rzecz Państwa lub Państwa organizacji oraz na rzecz naszych innych klientów;
 • ocenę potencjalnych transakcji z Państwa organizacją;
 • egzekwowanie lub stosowanie prawa Państwa organizacji lub naszych praw wynikających z jakiejkolwiek umowy pomiędzy Państwa organizacją a nami;
 • monitorowanie wydajności pracowników, szkolenie pracowników i poprawy naszych procesów;
 • zapewnienie bezpieczeństwa i higieny w naszych pomieszczeniach oraz skuteczności wszelkich związanych z tym procesów;
 • zapewnienie, że Państwo, Państwa organizacja, nasi pracownicy lub my przestrzegamy obowiązujących przepisów prawa, naszego kodeksu postępowania i naszych powiązanych polityk wewnętrznych;
 • zapewnienie bezpieczeństwa naszych pomieszczeń i skuteczność wszelkich związanych z tym procesów;
 • zapewnienie wysokich standardów jakości i bezpieczeństwa naszych produktów;
 • wspieranie procesów i procedur pomagających w zapobieganiu i wykrywaniu przestępstw lub innych bezprawnych działań;
 • ustanowienie, wykonanie lub obronę roszczeń prawnych; i/lub
 • zaprezentowanie naszego udziału w niektórych wydarzeniach osobom trzecim z branży farmaceutycznej za pośrednictwem innych wydarzeń, mediów społecznościowych lub naszych stron internetowych.

Jak wskazano poniżej, możemy również przekazać Państwa dane osobowe członkom naszej grupy kapitałowej (aby zobaczyć pełną listę firm należących do grupy, proszę kliknąć tutaj) i innym osobom trzecim, gdy jest to konieczne dla naszych uzasadnionych interesów biznesowych.

Jesteśmy zobowiązani do przeprowadzenia testu balansującego nasze uzasadnione interesy biznesowe związane z wykorzystaniem Państwa danych osobowych opisanych powyżej z Państwa interesami i prawami wynikającymi z przepisów o ochronie danych osobowych. W wyniku naszego testu balansującego, który został opisany poniżej, ustaliliśmy, działając rozsądnie i biorąc pod uwagę okoliczności, że możemy przetwarzać Państwa dane osobowe zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych.

Prawnie uzasadniony interes: Mamy uzasadniony interes w przetwarzaniu Państwa informacji, ponieważ:

 • Państwa organizacja odnosi korzyści z dostarczania naszych produktów i usług;
 • rejestrujemy rozmowy dotyczące obsługi klienta w celu monitorowania wydajności pracowników, szkolenia pracowników i poprawy naszych procesów;
 • musimy ocenić potencjalne transakcje z Państwa organizacją;
 • zarówno Państwa organizacja, jak i my skorzystamy z możliwości egzekwowania lub stosowania praw wynikających z jakiejkolwiek umowy między nami;
 • jesteśmy zobowiązani do zapewnienia zdrowia i bezpieczeństwa w naszej siedzibie i mamy uzasadniony interes w zapewnieniu skuteczności wszelkich procesów;
 • musimy zapewnić, że Ty, Twoja organizacja, nasi pracownicy lub my przestrzegamy obowiązujących przepisów prawa, naszego kodeksu postępowania i naszych powiązanych polityk wewnętrznych;
 • musimy zapewnić bezpieczeństwo naszych pomieszczeń i mamy uzasadniony interes w zapewnieniu skuteczności wszelkich procesów;
 • jesteśmy zobowiązani do zapewnienia wysokich standardów jakości i bezpieczeństwa naszych produktów,
 • mamy wdrożone procedury pomagające w zapobieganiu i wykrywaniu przestępstw lub innych bezprawnych działań;
 • nie bylibyśmy w stanie dostarczyć naszych towarów i/lub usług do Państwa organizacji bez przetwarzania Państwa informacji;
 • nie jest możliwe w inny sposób ustalenie, wykonanie lub obrona przez nas roszczeń prawnych;
 • aby móc zaprezentować nasz udział w niektórych wydarzeniach osobom trzecim z branży farmaceutycznej poprzez inne wydarzenia, media społecznościowe lub nasze strony internetowe; i/lub
 • nie jest w inny sposób możliwe, abyśmy mogli odpowiedzieć na Państwa roszczenia lub zapytania.

Niezbędność: Uważamy, że przetwarzanie Państwa danych osobowych jest uzasadnione dla celów naszych uzasadnionych interesów przedstawionych powyżej, ponieważ przetwarzamy Państwa dane osobowe tylko w takim zakresie, w jakim jest to niezbędne do osiągnięcia celów określonych w niniejszej polityce prywatności.

Wpływ przetwarzania: Uważamy, że przetwarzanie przez nas Państwa danych osobowych dla celów naszych uzasadnionych interesów przedstawionych powyżej jest zasadne, ponieważ takie przetwarzanie Państwa danych osobowych nie narusza w sposób nieuzasadniony Państwa prywatności.

C. Zgoda (art. 6 ust.1. lit. a) RODO)

Możemy wykorzystywać Państwa dane osobowe w sposób określony w niniejszej polityce prywatności, jeżeli wyrazili Państwo na to zgodę.

Niezależnie od powyższego, należy pamiętać, że zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych i innymi obowiązującymi przepisami możemy, od czasu do czasu, wysyłać do Państwa wiadomości marketingowe pocztą elektroniczną i pocztą na temat nas, naszych produktów i usług oraz naszych wydarzeń i ofert bez Państwa zgody, w przypadku gdy Państwo lub Państwa organizacja zakupiła od nas podobne towary lub usługi i nie zrezygnowała z otrzymywania takich wiadomości.

Mają Państwo prawo do wycofania swojej zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania przed jej wycofaniem, korzystając z danych na początku niniejszej polityki prywatności.

D. Zgodność z obowiązkiem prawnym (art. 6 ust. 1 lit. c) RODO)

Możemy również wykorzystywać Państwa dane osobowe w sposób określony w niniejszej polityce prywatności, gdy takie przetwarzanie jest niezbędne do spełnienia obowiązku prawnego, któremu podlegamy, takiego jak nasze obowiązki w zakresie nadzoru nad bezpieczeństwem farmakoterapii i obowiązki podatkowe, a także reagowanie na wnioski o dostęp do danych lub zgłaszanie naruszeń danych osobowych organom nadzorczym. Prosimy o kontakt z [email protected] w celu uzyskania dalszych informacji na temat tego, które prawo nakłada na nas prawny obowiązek wykorzystania Państwa danych osobowych.

Specjalne kategorie danych osobowych i dane dotyczące wyroków karnych

Możemy również wykorzystywać Państwa dane osobowe szczególnej kategorii i dane o karalności do celów opisanych w punkcie 6 powyżej, gdy przetwarzanie jest niezbędne do spełnienia obowiązku prawnego, któremu podlegamy, takiego jak nasze zobowiązania w zakresie nadzoru nad bezpieczeństwem farmakoterapii i zatrudnienia, lub gdy jest to w inny sposób dozwolone przez obowiązujące przepisy o ochronie danych osobowych.

8. KOMU UDOSTĘPNIAMY PAŃSTWA DANE OSOBOWE?

A. Spółki Grupy Kapitałowej

Możemy udostępniać informacje dotyczące Państwa naszej firmie macierzystej Intas Pharmaceuticals Ltd (Corporate House, Nr. Sola Bridge, S. G. Highway, Thaltej, Ahmedabad - 380 054, Indie) i innym członkom naszej grupy kapitałowej (zlokalizowanych w Indiach lub w innych miejscach na świecie wymienionych w poniższym linku), ale tylko w celach określonych w niniejszej polityce prywatności i tylko wtedy, gdy jest to konieczne do wykonania umowy z Państwem lub Państwa  organizacją, do spełnienia obowiązku prawnego lub jest to konieczne w naszym uzasadnionym interesie. Aby zobaczyć pełną listę takich firm, proszę kliknąć tutaj. W szczególności:

 • dla celów sprawozdawczości wewnętrznej;
 • w celach związanych z przestrzeganiem przepisów;
 • w kontekście transakcji M&A;
 • w celu świadczenia wewnątrzgrupowych usług w zakresie zapewniania jakości;
 • w celu świadczenia usług finansowych wewnątrz grupy
 • w celu świadczenia usług prawnych wewnątrz grupy
 • w celu świadczenia usług rekrutacyjnych wewnątrz grupy
 • w celu świadczenia wewnątrzgrupowych usług informatycznych.

B. Dostawcy usług stron trzecich

My (oraz członkowie naszej grupy spółek) możemy również ujawnić Państwa dane osobowe starannie wybranym zewnętrznym dostawcom usług, którzy świadczą usługi takie jak:

 • bezpieczeństwo danych, hosting stron internetowych, hosting w chmurze, rozwiązania w zakresie przechowywania danych, oprogramowanie jako usługa (SaaS) i inne usługi informatyczne;
 • usługi nadzoru nad bezpieczeństwem farmakoterapii i obsługi zapytań medycznych
 • usługi prawne, regulacyjne, podatkowe i rekrutacyjne
 • usługi tłumaczenia, legalizacji i notarialne
 • usługi zarządzania relacjami z klientami (CRM)
 • usługi w zakresie sprzedaży zewnętrznej; oraz
 • usługi kontroli dostępu i bezpieczeństwa.

Udostępniamy informacje dotyczące Państwa tym dostawcom tylko wtedy, gdy jest to niezbędne do świadczenia przez nich usług, których potrzebujemy. Nie udostępniamy informacji dotyczących Państwa stronom trzecim w celach marketingowych.

Aby uzyskać więcej informacji, prosimy o kontakt z  [email protected].

C. Wymogi prawne i regulacyjne

Możemy również ujawnić Państwa dane osobowe zgodnie z wymogami prawa, w tym prawa spoza Państwa kraju zamieszkania, w celu wykonania nakazu sądowego lub spełnienia innych wymogów prawnych lub regulacyjnych, na przykład odpowiednim agencjom odpowiedzialnym za nadzór i monitorowanie bezpieczeństwa leków, organom nadzorującym ochronę danych lub organom podatkowym. W przypadku wnioskodawców w Wielkiej Brytanii możemy również udostępniać Państwa dane osobowe Państwa doradcom prawnym, a także Home Office (w tym UK Visas and Immigration).

D. Przekazywanie danych poza Europejski Obszar Gospodarczy

Informacje, które gromadzimy na Państwa temat mogą być przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy, jak wyszczególniono w sekcjach A, B i C powyżej.

Podczas gdy niektórzy członkowie naszej grupy i dostawcy usług zewnętrznych znajdują się w krajach, których prawo (według Komisji Europejskiej) nie zapewnia takiego samego poziomu ochrony danych osobowych, jak ten przyznawany przez kraje w obrębie EOG, np.  Intas Pharmaceuticals Ltd (Corporate House, Nr. Sola Bridge, S. G. Highway, Thaltej, Ahmedabad, 380 054, Gujarat, India) i Lambda Therapeutic Research, Ltd (Lambda House, Plot No. 38, Survey no. 388, Near Silver Oak Club, S. G. Highway, Gota, Ahmedabad, 382481, Gujarat, Indie), my i członkowie naszej grupy firm przyjmujemy odpowiednie środki bezpieczeństwa, aby zapobiec nieuprawnionemu i bezprawnemu wykorzystaniu danych osobowych. Ponadto takie transfery są zwykle wspierane przez zobowiązania umowne pomiędzy takimi podmiotami grupy i/lub stronami trzecimi w celu zapewnienia, że odpowiednie techniczne i organizacyjne oraz inne zabezpieczenia wymagane przez przepisy o ochronie danych zostały wprowadzone.

Aby uzyskać więcej informacji na temat przekazywania danych poza Europejski Obszar Gospodarczy i/lub przyjętych konkretnych metod zabezpieczeń, należy skontaktować się z  [email protected].

9. JAK DŁUGO PRZECHOWUJEMY DANE OSOBOWE?

Będziemy przechowywać Państwa dane osobowe tak długo, jak będzie to wymagane:

 • aby udowodnić zgodność z obowiązującym prawem lub zgodnie z wymogami obowiązującego prawa, przepisów, agencji rządowych i innych organów publicznych (na przykład w Wielkiej Brytanii podlega to naszym obowiązkom jako sponsora Tier 2, aby zachować szczegóły dotyczące wszystkich wnioskodawców lub roli w pewnych okolicznościach);
 • w celu utrzymania konta użytkownika;
 • aby określić, czy nawiązać relację handlową z Państwem lub organizacją i utrzymać taką relację;
 • w celu utrzymania relacji handlowych z Państwem lub Państwa organizacją;
 • w celu świadczenia usług na rzecz nas lub przez nas;
 • aby odpowiedzieć na Państwa zapytania;
 • aby umożliwić nam wszczęcie lub obronę postępowania prawnego;

lub w inny sposób określony poniżej lub zgłoszony przez nas Państwu.

W niektórych okolicznościach, niektóre z Państwa danych zostaną usunięte w znacznie krótszym czasie, na przykład:

 • obrazy z nagrań kamer monitoringu są przechowywane przez maksymalnie 14 dni od daty Państwa wizyty w naszej siedzibie;
 • inne dane dotyczące kontroli dostępu są przechowywane przez okres maksymalnie 6 miesięcy od daty Państwa wizyty w naszej siedzibie;
 • nagrania rozmów z działu obsługi klienta są przechowywane przez maksymalnie 3 miesiące od daty nagrania;
 • zapisy z rekrutacji i rozmów kwalifikacyjnych dla kandydatów, którzy nie zostali wybrani, są przechowywane przez 6 miesięcy od daty rozpoczęcia pracy przez wybranego kandydata;
 • dane osobowe w kontekście nieudanej transakcji M&A są przechowywane przez 12 miesięcy od zakończenia negocjacji;
 • pliki cookies są odświeżane zgodnie z naszą Polityką Cookies.

10. BEZPIECZEŃSTWO PAŃSTWA DANYCH OSOBOWYCH

Podczas pracy z Państwa danymi osobowymi podejmujemy odpowiednie środki mające na celu ochronę informacji przed nieuprawnionym dostępem, utratą, niewłaściwym wykorzystaniem, ujawnieniem, zmianą lub zniszczeniem. Niestety, przesyłanie informacji przez Internet nie jest całkowicie be bezpieczne. Chociaż dołożymy wszelkich starań, aby chronić Państwa dane osobowe, nie możemy zagwarantować bezpieczeństwa Państwa danych przesyłanych do naszych stron internetowych lub aplikacji; wszelkie przesyłanie odbywa się na Państwa własne ryzyko. Po otrzymaniu Państwa informacji będziemy stosować ścisłe procedury i zabezpieczenia, aby spróbować zapobiec nieautoryzowanemu dostępowi.

11. PRZYSŁUGUJĄCE PAŃSTWU PRAWA ZWIĄZANE Z PAŃSTWA DANYMI OSOBOWYMI

Przysługuje Państwu szereg praw wynikających z Przepisów o ochronie danych w związku ze sposobem, w jaki przetwarzamy Państwa dane osobowe, które są określone poniżej. Mogą Państwo skontaktować się z nami, korzystając z danych podanych na początku niniejszej polityki prywatności, aby skorzystać z któregokolwiek z tych praw.
W niektórych przypadkach możemy nie być w stanie zrealizować Państwa żądania, w takim przypadku napiszemy do Państwa, aby wyjaśnić, dlaczego.

A. Prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych. Mają Państwo prawo żądać potwierdzenia, że Państwa dane osobowe są przetwarzane, dostępu do swoich danych osobowych (poprzez udostępnienie przez nas kopii) oraz innych informacji o tym, jak przetwarzamy Państwa dane osobowe.
B. Mają Państwo prawo zwrócić się do nas o sprostowanie Państwa danych osobowych Mają Państwo prawo zażądać od nas sprostowania Państwa danych osobowych, jeśli nie są one dokładne lub nie są kompletne.
C. Mają Państwo prawo zwrócić się do nas z prośbą o usunięcie Państwa danych  Mają Państwo prawo poprosić nas o usunięcie lub skasowanie Państwa danych osobowych, jeśli nie ma powodu, abyśmy nadal przetwarzali Państwa dane osobowe. Prawo to miałoby zastosowanie, gdybyśmy nie musieli już wykorzystywać Państwa danych osobowych w celu świadczenia usług na Państwa rzecz, gdyby wycofali Państwo swoją zgodę na przetwarzanie przez nas szczególnych kategorii Państwa danych osobowych lub gdyby zgłosili Państwo sprzeciw wobec sposobu, w jaki przetwarzamy Państwa dane osobowe (patrz podsekcja F poniżej).
D. Mają Państwo prawo żądać od nas ograniczenia lub zablokowania przetwarzania Państwa danych osobowych Mają Państwo prawo poprosić nas o ograniczenie lub zablokowanie przetwarzania Państwa danych osobowych, które posiadamy na Państwa temat. Prawo to ma zastosowanie w przypadku, gdy uważają Państwo, że dane osobowe nie są dokładne, wolą Państwo, abyśmy zablokowali przetwarzanie Państwa danych osobowych, zamiast je usuwać, gdy nie musimy wykorzystywać Państwa danych osobowych do celów, dla których je przechowujemy. 
E. Mają Państwo prawo do przenoszenia swoich danych osobowych Mają Państwo prawo do uzyskania i ponownego wykorzystania swoich danych osobowych od nas w celu ponownego wykorzystania do własnych celów w różnych usługach. Pozwala to łatwo przenieść dane osobowe do innej organizacji lub poprosić nas o zrobienie tego za Państwa.
F. Mają Państwo prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania przez nas Państwa danych osobowych Mają Państwo prawo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania przez nas Państwa danych osobowych na podstawie naszych prawnie uzasadnionych interesów, chyba że jesteśmy w stanie wykazać, że w sumie nasze prawnie uzasadnione interesy są nadrzędne wobec Państwa praw lub musimy nadal przetwarzać Państwa dane osobowe w celu ustalenia, wykonania lub obrony roszczeń prawnych.
G. Mają Państwo prawo do niepodlegania  Mają Państwo prawo do sprzeciwu wobec zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania, w przypadku gdy decyzja ta ma dla Państwa prawny lub znaczący wpływ.
H. Mają Państwo prawo do wycofania swojej zgody Mają Państwo prawo do wycofania zgody, w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych osobowych przed jej wycofaniem, w przypadku gdy opieramy się na zgodzie przy przetwarzaniu Państwa danych osobowych.

 

12. POLITYKA DOTYCZĄCA DZIECI

Nie gromadzimy, nie przechowujemy ani nie wykorzystujemy świadomie danych osobowych otrzymanych od dzieci poniżej 13 roku życia, a żadna część naszych stron internetowych ani aplikacji nie jest skierowana do dzieci poniżej 13 roku życia. Jeśli Państwa dziecko przekazało nam dane osobowe bez Państwa zgody, możesz poinformować nas o tym pod adresem [email protected], lub napisać do nas list na adres podany na początku niniejszej polityki. Jeśli odkryjemy, że otrzymaliśmy lub zgromadziliśmy jakiekolwiek dane osobowe od dzieci w wieku poniżej 13 lat, podejmiemy kroki w celu niezwłocznego usunięcia takich informacji.

13. CO ZROBIĆ, JEŚLI CHCĄ PAŃSTWO ZGŁOSIĆ SKARGĘ?

Jeśli mają Państwo jakiekolwiek obawy dotyczące przetwarzania przez nas Państwa danych osobowych lub nie jesteś zadowolony z naszej obsługi jakiegokolwiek wniosku złożonego przez Państwa, lub w inny sposób chciałbyś złożyć skargę, prosimy o kontakt z naszą osobą odpowiedzialną za ochronę danych w pierwszej kolejności, korzystając z danych na początku niniejszej polityki prywatności, abyśmy mogli zrobić wszystko, co w naszej mocy, aby rozwiązać problem.

Zawsze mają Państwo również prawo do złożenia skargi do właściwego organu ochrony danych w swoim kraju zamieszkania (na terenie Polski: 
Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, Polska, https://uodo.gov.pl/pl/p/kontakt, 
w Wielkiej Brytanii - Information Commissioner's Office pod adresem Wycliffe House, Water Lane, Wilmslow, Cheshire, SK9 5AF, Wielka Brytania, www.ico.org.uk).

14. JEDNOOSOBOWE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZE, SPÓŁKI PARTNERSKIE I PRZEDSIĘBIORSTWA

W przypadku, gdy dostarczamy produkty i/lub usługi dla lub na rzecz jednoosobowych działalności gospodarczych, spółek partnerskich i lub przedsiębiorstwa, które Państwo reprezentują lub przez które są Państwo zatrudnieni (na podstawie umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej)  i wiąże się to z gromadzeniem i wykorzystywaniem przez nas Państwa danych osobowych, będzie się to odbywać zgodnie z odpowiednimi częściami niniejszej polityki prywatności.

15. STRONY INTERNETOWE I APLIKACJE OSÓB TRZECICH ORAZ MEDIÓW SPOŁECZNOŚCIOWYCH

Nasze strony internetowe i aplikacje mogą, od czasu do czasu, zawierać linki do i ze stron internetowych i/lub aplikacji osób trzecich. Jeśli skorzystają Państwo z linku do którejkolwiek z tych stron internetowych lub aplikacji, należy pamiętać, że te strony internetowe i aplikacje mają własne polityki prywatności i że nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za te polityki ani za korzystanie przez Państwa z tych stron internetowych i aplikacji.

16. FUZJA, SPRZEDAŻ LUB INNE PRZENIESIENIE AKTYWÓW

Jeśli jesteśmy zaangażowani w reorganizację, przejęcie, sprzedaż aktywów, fuzję, finansowanie, przejście usług do innego dostawcy, badanie due diligence, upadłość lub zarząd komisaryczny, Państwa informacje mogą zostać ujawnione i przekazane w związku z taką transakcją i jako jej część, zgodnie z prawem i/lub umową.

17. ZMIANY W NINIEJSZEJ POLITYCE PRYWATNOŚCI

Podejmiemy uzasadnione środki, aby poinformować Państwa o wszelkich zmianach w niniejszej polityce prywatności i zamieścimy wszelkie zaktualizowane polityki prywatności na tej stronie.

18. ODNIESIENIA DO UE/PAŃSTW CZŁONKOWSKICH

Do celów niniejszej polityki odniesienia do UE lub jej państw członkowskich obejmują Zjednoczone Królestwo.

Niniejsza polityka została ostatnio zweryfikowana i zaktualizowana w marcu 2023

General
www.accord-healthcare.com (the “Site") is owned and operated by Accord Healthcare, Ltd. (“Accord”), a company registered in England and Wales, with company number 04596349 and with registered office at Sage House, 319 Pinner Road, North Harrow, Middlesex, HA1 4HF, United Kingdom. Accord’s VAT number is GB 894350693.

Terms of Use
By accessing the Site or by otherwise accessing any content found on this Site, you agree to be bound by the following terms and conditions (“T&C”).

Contents of this Site
All the information and contents of the Site (including, but not limited to, its graphics, logos, designs, images and source codes used for programming) are the property of Accord or its licensors, as the case may be.

You may not use or reproduce or allow anyone to use or reproduce any “Accord” names and logos, and any other graphics or trademarks (whether registered or unregistered) appearing on the Site for any reason without written permission from Accord.

The software that operates the Site is proprietary software and you may not use it except as expressly allowed under these T&C. You may not copy, reverse engineer, modify or otherwise deal with the software.

Where the Site contains links to other sites and resources provided by third parties, these links are provided for your information and convenience only. Accord does not have control over, and is not responsible for, the availability and content of those sites and resources. 

Changes to the Site, its contents and these T&C
Accord reserves the right to alter the Site, its contents and these T&C at any time, without prior notice. Any modification will take effect immediately. You agree to check these T&C regularly for modifications and additions.

Contents Use
You may download material displayed on the Site for non-commercial, personal use only, provided you also retain all copyright and other proprietary notices contained in the materials or as specified on the Site. Save as expressly permitted above, all use and reproduction of any material on this Site or any incorporation of the same into any other material, in whatever media or format, is strictly prohibited. You agree not to use the Site for any commercial or business purposes.

Slavery and Human Trafficking
Accord is absolutely committed to preventing slavery and human trafficking in its business activities and ensuring to the best of its ability that its supply chain is free from such activities. For further details, see Accord’s Modern Slavery Act Statement.

Personal Data
Accord may process the personal data supplied by you to Accord in accordance with Accord’s Cookies and Privacy Policy.

Liability and Indemnity
Although Accord endeavours to ensure the high quality and accuracy of the Site, Accord makes no warranty, express or implied, such as to the accuracy, completeness or adequacy, of the contents of the Site, which are provided "as is".

In no event will Accord, its affiliates, agents, suppliers or licensors be liable for any direct, special, incidental, exemplary, punitive, consequential or other loss or damage (including, without limitation, damages for loss of business profits, business interruption, loss of business information or other pecuniary loss) that may arise directly or indirectly from the use of (or failure to use) or reliance on the contents of this Site, even if Accord has been advised of the possibility that such damages may arise. For the avoidance of doubt:

 • Accord does not guarantee absence of virus or other elements that could damage or alter your computer system, electronic documents or files. Accord hereby notifies to all users that these may occur. Therefore, Accord does not accept liability for any damage that these elements could cause to you or to third parties.
 • Accord will not be liable if for any reason the Site is unavailable at any time or for any period. Accord accepts no responsibility for any errors, omissions, delays, or losses including loss of data during or as a result of the unavailability of the Site.

You agree to indemnify Accord, its affiliates, agents, suppliers or licensors immediately on demand, against all claims, liability, damages, costs and expenses, including reasonable legal fees, arising out of any breach of these T&C by you or your use of the Site.

Governing Law and Jurisdiction
These T&C will be governed by and construed in accordance with the laws of England. You (and Accord) submit irrevocably to the exclusive jurisdiction of the English Courts.

Other Terms
Notices to Accord must be given in writing, by letter, and sent to Sage House, 319 Pinner Road, North Harrow Middlesex, HA1 4HF, United Kingdom.

If any provision in these T&C is determined to be illegal, invalid or unenforceable, in whole or in part, then such provision or part of it shall, to the extent that it is illegal, invalid or unenforceable, be deemed not to form part of these T&C and the legality, validity and enforceability of the remainder of these T&C shall not be affected.

Save as expressly referred to therein, Accord makes no representations or warranties of any kind, express or implied, with respect to Site and its contents.

Headings in these T&C are for convenience only and have no legal meaning or effect, nor shall they be taken into account in interpreting these T&C.

Accord rights under the T&C may be waived only in writing and specifically.

The board of directors and management teams of Accord Healthcare Ltd’s (AHL) and its subsidiaries are fully committed to complying with competition law. The fundamental objective of competition law is to prevent distortion of competition in the market because competition ensures an efficient allocation of resources and, ultimately, enhances consumer welfare.

AHL is committed to bringing affordable life-saving medicines to patients and has thus adopted a robust compliance programme that includes a fair competition policy, employee training to aid understanding of competition law and how it applies to our business, and a whistleblowing line allowing our employees and business partners to safely (and anonymously) report any policy breaches.

 

Accord Healthcare Ltd Board of Directors
October 2019