MITOXANTRON ACCORD

Packaging
MITOXANTRON ACCORD
Name
Pack Size
ST/ML
Form

MITOXANTRON ACCORD 10 MG

1

10 MG

Fiolka

Fiolka

MITOXANTRON ACCORD 20 MG

1

20 MG

Fiolka

Fiolka

MITOXANTRON ACCORD 30 MG

1

30 MG

Fiolka

Fiolka

 

SPC