Pioglitazon

FÖRPACKNING
Pioglitazon
Förpackningar
Storlek
Läkemedelsform

Pioglitazone Accord tablett 15mg

98

Tablett

Tablett

Pioglitazone Accord tablett 30mg

30/98

Tablett

Tablett

Pioglitazone Accord tablett 45mg

98

Tablett

Tablett