Skip to main content

Referințe juridice

Generalități
www.accord-healthcare.com/ro („Site-ul”) este operat de Accord Healthcare S.R.L., număr de înregistrare: 34715158, cu sediul în București, Sector 5, Calea 13 Septembrie, nr. 90, Etaj 6, Camera 6.11, 6.12, 6.13 și 6.14 (România).

Condiții de utilizare
Prin accesarea Site-ului sau prin accesarea în alt mod a oricărui conținut găsit pe acest Site, sunteți de acord să respectați următorii termeni și condiții („Termenii și Condițiile”).

Conținutul acestui Site
Toate informațiile și conținutul Site-ului (inclusiv, dar fără a se limita la, grafica, siglele, desenele, imaginile și codurile sursă utilizate pentru programare) sunt proprietatea Accord sau a licențiatorilor săi, după caz.

Nu aveți voie să utilizați sau să reproduceți sau să permiteți nimănui să utilizeze sau să reproducă orice nume și sigle „Accord”, precum și orice alte elemente grafice sau mărci comerciale (înregistrate sau neînregistrate) care apar pe Site, indiferent de motiv, fără permisiunea scrisă a Accord.

Software-ul care operează Site-ul este un software proprietar și nu îl puteți utiliza decât în modul permis în mod expres în cadrul acestor Termeni și Condiții. Nu aveți voie să copiați, să faceți inginerie inversă, să modificați sau să interveniți în alt mod în legătură cu acest software.

În cazul în care Site-ul conține linkuri către alte site-uri și resurse furnizate de terți, aceste linkuri sunt furnizate doar pentru informarea și confortul dumneavoastră. Accord nu are control asupra disponibilității și conținutului acestor site-uri și resurse și nu este responsabilă pentru acestea. 

Modificări ale Site-ului, ale conținutului său și ale acestor Termeni și Condiții 
Accord își rezervă dreptul de a modifica Site-ul, conținutul său și acești Termeni și Condiții în orice moment, fără notificare prealabilă. Orice modificare va intra în vigoare imediat. Sunteți de acord să verificați în mod regulat acești Termeni și Condiții pentru modificări și completări..

Utilizarea conținutului
Puteți descărca materialele afișate pe Site numai pentru uz personal și necomercial, cu condiția să păstrați toate drepturile de autor și alte notificări de proprietate conținute în materiale sau așa cum se specifică pe Site. Cu excepția cazurilor permise în mod expres mai sus, orice utilizare și reproducere a oricărui material de pe acest Site sau orice încorporare a acestuia în orice alt material, indiferent de suport sau format, este strict interzisă. Sunteți de acord să nu utilizați Site-ul în scopuri comerciale sau de afaceri.

Sclavia și traficul de persoane
Accord este total dedicată prevenirii sclaviei și traficului de persoane în cadrul activităților sale comerciale și asigurării, în măsura posibilităților, faptului că în lanțul său de aprovizionare nu există astfel de activități. Pentru mai multe detalii, consultați Declarația privind Legea privind sclavia modernă.

Date cu caracter personal
Accord poate prelucra datele cu caracter personal pe care i le furnizați în conformitate cu Politica privind modulele cookie și politica de confidențialitate a Accord.

Răspundere și despăgubire
Deși Accord urmărește să asigure calitatea și acuratețea Site-ului, nu oferă nicio garanție, expresă sau implicită, cu privire la acuratețea, caracterul complet sau adecvat al conținutului Site-ului, care este furnizat „așa cum este”.

În niciun caz Accord, afiliații, agenții, furnizorii sau licențiatorii săi nu vor fi răspunzători pentru prejudicii și daune directe, speciale, incidente, exemplare, punitive, indirecte sau alte prejudicii sau daune (inclusiv, dar fără a se limita la daune pentru pierderea profiturilor comerciale, întreruperea activității, pierderea informațiilor comerciale sau alte pierderi pecuniare) care pot apărea direct sau indirect din utilizarea (sau neutilizarea) sau încrederea în conținutul acestui Site, chiar dacă Accord a fost informată despre posibilitatea ca astfel de daune să apară. Pentru evitarea oricărui dubiu:
 

  • Accord nu garantează absența virușilor sau a altor elemente care ar putea deteriora sau altera sistemul IT, documentele sau fișierele electronice pe care le dețineți. Prin prezenta, Accord notifică toți utilizatorii că astfel de elemente pot să apară. Prin urmare, Accord nu își asumă răspunderea pentru nicio daună pe care aceste elemente le-ar putea provoca dumneavoastră sau unor terțe părți.
  • Accord nu va fi răspunzătoare dacă, din orice motiv, Site-ul nu este disponibil în orice moment sau pentru orice perioadă. Accord nu își asumă nicio responsabilitate pentru erori, omisiuni, întârzieri sau pierderi, inclusiv pierderea de date, în timpul sau ca urmare a indisponibilității Site-ului.

Sunteți de acord să despăgubiți Accord, afiliații, agenții, furnizorii sau licențiatorii săi imediat la cerere, pentru toate pretențiile, răspunderea, daunele, costurile și cheltuielile, inclusiv onorariile legale rezonabile, care rezultă din orice încălcare a acestor Termeni și Condiții de către dvs. sau din utilizarea Site-ului de către dvs.

Legea aplicabilă și jurisdicția 
Acești Termeni și Condiții vor fi guvernate și interpretate în conformitate cu legile din România. Dvs. (și Accord) acceptați în mod irevocabil competența exclusivă a instanțelor din România.

Alți termeni 
Notificările către Acord trebuie să fie transmise în scris, prin scrisoare, la adresa: București, Sector 5, Calea 13 Septembrie, nr. 90, Etaj 6, Camera 6.11, 6.12, 6.13 și 6.14 (România).
În cazul în care se stabilește că o prevedere din acești Termeni și Condiții este ilegală, nevalabilă sau inaplicabilă, în totalitate sau parțial, atunci se consideră că respectiva prevedere sau o parte a acesteia, în măsura în care este ilegală, nevalabilă sau inaplicabilă, nu face parte din acești Termeni și Condiții, iar legalitatea, valabilitatea și aplicabilitatea restului Termenilor și Condițiilor nu vor fi afectate.

Cu excepția cazului în care se face referire în mod expres la acestea, Accord nu face nicio declarație sau garanție de niciun fel, expresă sau implicită, în ceea ce privește Site-ul și conținutul acestuia.

Titlurile din acești Termeni și Condiții au doar un rol orientativ și nu au nicio semnificație sau efect juridic și nici nu vor fi luate în considerare în interpretarea acestor Termeni și Condiții.

Accord poate renunța la drepturile prevăzute în Termeni și Condiții numai în scris și în mod explicit.

General
www.accord-healthcare.com (the “Site") is owned and operated by Accord Healthcare, Ltd. (“Accord”), a company registered in England and Wales, with company number 04596349 and with registered office at Sage House, 319 Pinner Road, North Harrow, Middlesex, HA1 4HF, United Kingdom. Accord’s VAT number is GB 894350693.

Terms of Use
By accessing the Site or by otherwise accessing any content found on this Site, you agree to be bound by the following terms and conditions (“T&C”).

Contents of this Site
All the information and contents of the Site (including, but not limited to, its graphics, logos, designs, images and source codes used for programming) are the property of Accord or its licensors, as the case may be.

You may not use or reproduce or allow anyone to use or reproduce any “Accord” names and logos, and any other graphics or trademarks (whether registered or unregistered) appearing on the Site for any reason without written permission from Accord.

The software that operates the Site is proprietary software and you may not use it except as expressly allowed under these T&C. You may not copy, reverse engineer, modify or otherwise deal with the software.

Where the Site contains links to other sites and resources provided by third parties, these links are provided for your information and convenience only. Accord does not have control over, and is not responsible for, the availability and content of those sites and resources. 

Changes to the Site, its contents and these T&C
Accord reserves the right to alter the Site, its contents and these T&C at any time, without prior notice. Any modification will take effect immediately. You agree to check these T&C regularly for modifications and additions.

Contents Use
You may download material displayed on the Site for non-commercial, personal use only, provided you also retain all copyright and other proprietary notices contained in the materials or as specified on the Site. Save as expressly permitted above, all use and reproduction of any material on this Site or any incorporation of the same into any other material, in whatever media or format, is strictly prohibited. You agree not to use the Site for any commercial or business purposes.

Slavery and Human Trafficking
Accord is absolutely committed to preventing slavery and human trafficking in its business activities and ensuring to the best of its ability that its supply chain is free from such activities. For further details, see Accord’s Modern Slavery Act Statement.

Personal Data
Accord may process the personal data supplied by you to Accord in accordance with Accord’s Cookies and Privacy Policy.

Liability and Indemnity
Although Accord endeavours to ensure the high quality and accuracy of the Site, Accord makes no warranty, express or implied, such as to the accuracy, completeness or adequacy, of the contents of the Site, which are provided "as is".

In no event will Accord, its affiliates, agents, suppliers or licensors be liable for any direct, special, incidental, exemplary, punitive, consequential or other loss or damage (including, without limitation, damages for loss of business profits, business interruption, loss of business information or other pecuniary loss) that may arise directly or indirectly from the use of (or failure to use) or reliance on the contents of this Site, even if Accord has been advised of the possibility that such damages may arise. For the avoidance of doubt:

  • Accord does not guarantee absence of virus or other elements that could damage or alter your computer system, electronic documents or files. Accord hereby notifies to all users that these may occur. Therefore, Accord does not accept liability for any damage that these elements could cause to you or to third parties.
  • Accord will not be liable if for any reason the Site is unavailable at any time or for any period. Accord accepts no responsibility for any errors, omissions, delays, or losses including loss of data during or as a result of the unavailability of the Site.

You agree to indemnify Accord, its affiliates, agents, suppliers or licensors immediately on demand, against all claims, liability, damages, costs and expenses, including reasonable legal fees, arising out of any breach of these T&C by you or your use of the Site.

Governing Law and Jurisdiction
These T&C will be governed by and construed in accordance with the laws of England. You (and Accord) submit irrevocably to the exclusive jurisdiction of the English Courts.

Other Terms
Notices to Accord must be given in writing, by letter, and sent to Sage House, 319 Pinner Road, North Harrow Middlesex, HA1 4HF, United Kingdom.

If any provision in these T&C is determined to be illegal, invalid or unenforceable, in whole or in part, then such provision or part of it shall, to the extent that it is illegal, invalid or unenforceable, be deemed not to form part of these T&C and the legality, validity and enforceability of the remainder of these T&C shall not be affected.

Save as expressly referred to therein, Accord makes no representations or warranties of any kind, express or implied, with respect to Site and its contents.

Headings in these T&C are for convenience only and have no legal meaning or effect, nor shall they be taken into account in interpreting these T&C.

Accord rights under the T&C may be waived only in writing and specifically.

The board of directors and management teams of Accord Healthcare Ltd’s (AHL) and its subsidiaries are fully committed to complying with competition law. The fundamental objective of competition law is to prevent distortion of competition in the market because competition ensures an efficient allocation of resources and, ultimately, enhances consumer welfare.

AHL is committed to bringing affordable life-saving medicines to patients and has thus adopted a robust compliance programme that includes a fair competition policy, employee training to aid understanding of competition law and how it applies to our business, and a whistleblowing line allowing our employees and business partners to safely (and anonymously) report any policy breaches.

 

Accord Healthcare Ltd Board of Directors
October 2019