Skip to main content

Informacje prawne

Ogólne
www.accord-healthcare.com ("Strona") jest własnością i jest obsługiwana przez Accord Healthcare, Ltd. ("Accord")spółki zarejestrowanej w Anglii i Walii pod numerem 04596349 z siedzibą w Sage House, 319 Pinner Road, North Harrow, Middlesex, HA1 4HF, Wielka Brytania. Numer VAT Accord to GB 4291292 92.

Warunki użytkowania
Wchodząc na Stronę lub w inny sposób uzyskując dostęp do jakiejkolwiek zawartości znajdującej się na tej Stronie, zgadzają się Państwo na przestrzeganie następujących warunków („T&C”).

Zawartość Strony
Wszelkie informacje i zawartość Strony (w tym m.in. jej grafika, logo, projekty, obrazy i kody źródłowe wykorzystywane do programowania) stanowią własność firmy Accord lub jej licencjodawców, w zależności od przypadku.

Nie mogą Państwo wykorzystywać ani powielać, ani też pozwalać innym osobom na wykorzystywanie lub powielanie nazw i logo „Accord” oraz wszelkich innych grafik lub znaków towarowych (zarejestrowanych lub niezarejestrowanych) pojawiających się na Stronie z jakiegokolwiek powodu bez pisemnej zgody Accord.

Oprogramowanie obsługujące Stronę jest oprogramowaniem zastrzeżonym i nie można z niego korzystać w sposób inny niż wyraźnie dozwolony w niniejszych T&C. Nie mogą Państwo kopiować, odtwarzać kodu źródłowego, modyfikować oprogramowania ani w inny sposób z nim postępować.

W przypadku, gdy Strona zawiera linki do innych stron i zasobów dostarczanych przez strony trzecie, łącza te są udostępniane wyłącznie dla Państwa informacji i ygody. Accord nie ma kontroli i nie ponosi odpowiedzialności za dostępność i zawartość tych stron i zasobów.

Zmiany na Stronie, jej zawartości oraz T&C
Accord zastrzega sobie prawo do zmiany Strony, jej zawartości oraz niniejszych T&C. 

Accord zastrzega sobie prawo do jednostronnych zmian T&C z ważnych powodów, w szczególności jeśli będzie to konieczne z uwagi na:

  • zmianę przepisów prawa powszechnie obowiązującego lub wymogów technicznych;
  • nałożenie na Accord przez organy władzy publicznej określonych obowiązków, które mogą mieć bezpośredni wpływ na treść T&C;
  • zmianę danych dotyczących Accord;
  • konieczność poprawienia ochrony Państwa prywatności lub przeciwdziałania nadużyciom polegającym na ominięciu postanowień T&C w celu nieuprawnionego korzystania ze Strony.

W przypadku zmiany T&C Accord umieści na Stronie informację o zmianie T&C wraz z zestawieniem wprowadzonych zmian. Wejście w życie zmiany T&C nastąpi nie wcześniej niż 14 dni od momentu opublikowania na Stronie informacji o zmianie T&C. 
 

Korzystanie z treści
Mogą Państwo pobierać materiały wyświetlane na Stronie wyłącznie do niekomercyjnego, osobistego użytku, pod warunkiem zachowania wszystkich informacji o prawach autorskich i innych prawach własności zawartych w materiałach lub określonych na Stronie. Z wyjątkiem przypadków wyraźnie dozwolonych powyżej, wszelkie wykorzystanie i powielanie materiałów zamieszczonych na niniejszej Stronie lub włączanie ich do innych materiałów, niezależnie od nośnika lub formatu, jest surowo zabronione. Zobowiązują się Państwo nie wykorzystywać Strony do celów komercyjnych lub biznesowych.

Niewolnictwo i handel ludźmi
Accord jest bezwzględnie zobowiązany do zapobiegania niewolnictwu i handlowi ludźmi w swojej działalności biznesowej oraz do zapewnienia, w miarę swoich możliwości, że jego łańcuch dostaw jest wolny od takich działań. Więcej szczegółów można znaleźć w oświadczeniu Accord o Współczesnym Niewolnictwie.

Dane osobowe
Accord może przetwarzać dane osobowe dostarczone przez Państwa do Accord zgodnie z Polityką Cookies i Polityką Prywatności Accord.

Odpowiedzialność i odszkodowanie Mimo że Accord dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wysoką jakość i dokładność Strony, nie udziela żadnych gwarancji, wyraźnych lub domniemanych, dotyczących dokładności, kompletności lub adekwatności zawartości Strony, która jest dostarczana "tak jak jest".

W żadnym wypadku Accord, jego podmioty powiązane, agenci, dostawcy lub licencjodawcy nie ponoszą odpowiedzialności za jakiekolwiek bezpośrednie, specjalne, przypadkowe, przykładowe, karne, wynikowe lub inne straty lub szkody (w tym, bez ograniczeń, szkody z tytułu utraty zysków biznesowych, przerw w działalności, utraty informacji biznesowych lub innych strat pieniężnych), które mogą wynikać bezpośrednio lub pośrednio z wykorzystania (lub niewykorzystania) lub polegania na zawartości niniejszej Strony, nawet jeśli Accord został poinformowany o możliwości wystąpienia takich szkód. W celu uniknięcia wątpliwości:

  • Accord nie gwarantuje braku wirusów lub innych elementów, które mogłyby uszkodzić lub zmienić Państwa system komputerowy, dokumenty elektroniczne lub pliki. Accord informuje wszystkich użytkowników o możliwości wystąpienia takich elementów. W związku z tym Accord nie ponosi odpowiedzialności za szkody, jakie te elementy mogą wyrządzić Państwu lub osobom trzecim.
  • Accord nie ponosi odpowiedzialności, jeśli z jakiegokolwiek powodu Strona będzie niedostępna w dowolnym momencie lub przez dowolny okres. Accord nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek błędy, pominięcia, opóźnienia lub straty, w tym utratę danych, podczas lub w wyniku niedostępności Strony.

Zgadzają się Państwo zabezpieczyć firmę Accord, jej podmioty stowarzyszone, agentów, dostawców lub licencjodawców niezwłocznie na żądanie, przed wszelkimi roszczeniami, odpowiedzialnością, szkodami, kosztami i wydatkami, w tym uzasadnionymi opłatami prawnymi, wynikającymi z naruszenia niniejszych T&C przez Państwa lub korzystania przez Państwa z Strony.

Prawo właściwe i jurysdykcja
Niniejsze warunki podlegają i są interpretowane zgodnie z prawem Anglii. Państwo (i Accord) nieodwołalnie poddają się wyłącznej jurysdykcji sądów angielskich lub, w zakresie, w jakim przepisy prawa polskiego nie zezwalają na wyłączenie jurysdykcji sądów polskich, także sądom polskim.

Inne warunki
Powiadomienia Accord muszą być przekazywane na piśmie, listownie i wysyłane na adres Sage House, 319 Pinner Road, North Harrow Middlesex, HA1 4HF, Wielka Brytania. Jeśli jakiekolwiek postanowienie niniejszych T&C zostanie uznane za niezgodne z prawem, nieważne lub niewykonalne w całości lub w części, wówczas takie postanowienie lub jego część, w zakresie w jakim jest niezgodne z prawem, nieważne lub niewykonalne, zostanie uznane za nie stanowiące części niniejszych T&C, a legalność, ważność i wykonalność pozostałej części niniejszych T&C nie ulegnie zmianie.

Z wyjątkiem przypadków wyraźnie w nich określonych, Accord nie składa żadnych oświadczeń ani gwarancji, wyraźnych lub domniemanych, w odniesieniu do strony internetowej i jej zawartości.

Nagłówki w niniejszych T&C służą wyłącznie udogodnieniu i nie mają znaczenia ani skutków prawnych, ani nie powinny być brane pod uwagę przy interpretacji niniejszych T&C.

Zrzeczenie się przez Accord praw wynikających z T&C może nastąpić wyłącznie w formie pisemnej i wyraźnie.

General
www.accord-healthcare.com (the “Site") is owned and operated by Accord Healthcare, Ltd. (“Accord”), a company registered in England and Wales, with company number 04596349 and with registered office at Sage House, 319 Pinner Road, North Harrow, Middlesex, HA1 4HF, United Kingdom. Accord’s VAT number is GB 894350693.

Terms of Use
By accessing the Site or by otherwise accessing any content found on this Site, you agree to be bound by the following terms and conditions (“T&C”).

Contents of this Site
All the information and contents of the Site (including, but not limited to, its graphics, logos, designs, images and source codes used for programming) are the property of Accord or its licensors, as the case may be.

You may not use or reproduce or allow anyone to use or reproduce any “Accord” names and logos, and any other graphics or trademarks (whether registered or unregistered) appearing on the Site for any reason without written permission from Accord.

The software that operates the Site is proprietary software and you may not use it except as expressly allowed under these T&C. You may not copy, reverse engineer, modify or otherwise deal with the software.

Where the Site contains links to other sites and resources provided by third parties, these links are provided for your information and convenience only. Accord does not have control over, and is not responsible for, the availability and content of those sites and resources. 

Changes to the Site, its contents and these T&C
Accord reserves the right to alter the Site, its contents and these T&C at any time, without prior notice. Any modification will take effect immediately. You agree to check these T&C regularly for modifications and additions.

Contents Use
You may download material displayed on the Site for non-commercial, personal use only, provided you also retain all copyright and other proprietary notices contained in the materials or as specified on the Site. Save as expressly permitted above, all use and reproduction of any material on this Site or any incorporation of the same into any other material, in whatever media or format, is strictly prohibited. You agree not to use the Site for any commercial or business purposes.

Slavery and Human Trafficking
Accord is absolutely committed to preventing slavery and human trafficking in its business activities and ensuring to the best of its ability that its supply chain is free from such activities. For further details, see Accord’s Modern Slavery Act Statement.

Personal Data
Accord may process the personal data supplied by you to Accord in accordance with Accord’s Cookies and Privacy Policy.

Liability and Indemnity
Although Accord endeavours to ensure the high quality and accuracy of the Site, Accord makes no warranty, express or implied, such as to the accuracy, completeness or adequacy, of the contents of the Site, which are provided "as is".

In no event will Accord, its affiliates, agents, suppliers or licensors be liable for any direct, special, incidental, exemplary, punitive, consequential or other loss or damage (including, without limitation, damages for loss of business profits, business interruption, loss of business information or other pecuniary loss) that may arise directly or indirectly from the use of (or failure to use) or reliance on the contents of this Site, even if Accord has been advised of the possibility that such damages may arise. For the avoidance of doubt:

  • Accord does not guarantee absence of virus or other elements that could damage or alter your computer system, electronic documents or files. Accord hereby notifies to all users that these may occur. Therefore, Accord does not accept liability for any damage that these elements could cause to you or to third parties.
  • Accord will not be liable if for any reason the Site is unavailable at any time or for any period. Accord accepts no responsibility for any errors, omissions, delays, or losses including loss of data during or as a result of the unavailability of the Site.

You agree to indemnify Accord, its affiliates, agents, suppliers or licensors immediately on demand, against all claims, liability, damages, costs and expenses, including reasonable legal fees, arising out of any breach of these T&C by you or your use of the Site.

Governing Law and Jurisdiction
These T&C will be governed by and construed in accordance with the laws of England. You (and Accord) submit irrevocably to the exclusive jurisdiction of the English Courts.

Other Terms
Notices to Accord must be given in writing, by letter, and sent to Sage House, 319 Pinner Road, North Harrow Middlesex, HA1 4HF, United Kingdom.

If any provision in these T&C is determined to be illegal, invalid or unenforceable, in whole or in part, then such provision or part of it shall, to the extent that it is illegal, invalid or unenforceable, be deemed not to form part of these T&C and the legality, validity and enforceability of the remainder of these T&C shall not be affected.

Save as expressly referred to therein, Accord makes no representations or warranties of any kind, express or implied, with respect to Site and its contents.

Headings in these T&C are for convenience only and have no legal meaning or effect, nor shall they be taken into account in interpreting these T&C.

Accord rights under the T&C may be waived only in writing and specifically.

The board of directors and management teams of Accord Healthcare Ltd’s (AHL) and its subsidiaries are fully committed to complying with competition law. The fundamental objective of competition law is to prevent distortion of competition in the market because competition ensures an efficient allocation of resources and, ultimately, enhances consumer welfare.

AHL is committed to bringing affordable life-saving medicines to patients and has thus adopted a robust compliance programme that includes a fair competition policy, employee training to aid understanding of competition law and how it applies to our business, and a whistleblowing line allowing our employees and business partners to safely (and anonymously) report any policy breaches.

 

Accord Healthcare Ltd Board of Directors
October 2019