Skip to main content

Ustawa o współczesnym niewolnictwie

Oświadczenie o współczesnym niewolnictwie z 2022 r.

Accord Healthcare Ltd, Accord-UK Ltd i wszystkie spółki zależne ("Accord Healthcare EMENA", "my") Zakaz handlu ludźmi i przeciwdziała współczesnemu niewolnictwu - Modern Slavery Act 2015 r.

Accord Healthcare EMENA zobowiązuje się do spełniania najwyższych standardów prawnych, regulacyjnych i etycznych we wszystkich obszarach naszej działalności, a także w ramach naszego łańcucha dostaw. Accord Healthcare szybko się rozwinął, stając się jedną z najszybciej rozwijających się firm farmaceutycznych produkujących leki generyczne i biopodobne na świecie, z ambicjami "uczynienia go lepszym" poprzez swoją misję zapewnienia pacjentom dostępu do wysokiej jakości leków w przystępnych cenach na całym świecie.

Accord Healthcare posiada sieć docierającą do ponad 80 krajów na całym świecie i jest szeroko obecna w Ameryce Północnej, Europie, Ameryce Południowej, Australii, Nowej Zelandii i Południowej Afryce oraz w regionach USA.

Uznajemy naszą odpowiedzialność za zapewnienie, że nasza działalność następuje z poszanowaniem wszystkich obszarów praw człowieka.

Accord Healthcare EMENA przyjmuje zdecydowane podejście do kwestii niewolnictwa i handlu ludźmi oraz dokłada wszelkich starań, aby współczesne niewolnictwo nie miało miejsca w żadnym punkcie naszej działalności lub łańcucha dostaw.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, w tym sekcją 54 brytyjskiej ustawy o współczesnym niewolnictwie z 2015 r., Accord Healthcare EMENA przekazuje następujące oświadczenie:

Niniejsze oświadczenie określa działania podjęte przez Accord Healthcare EMENA w celu zrozumienia i złagodzenia potencjalnych zagrożeń związanych ze współczesnym niewolnictwem związanych z naszą działalnością oraz wprowadzenia kroków, które mają na celu zapewnienie, że w naszej własnej działalności lub w naszym łańcuchu dostaw nie występuje niewolnictwo ani handel ludźmi.

Rozumienie przez Accord Healthcare EMENA pojęcia niewolnictwa i handlu ludźmi opiera się na definicjach określonych w ustawie o współczesnym niewolnictwie z 2015 r. i kieruje się Powszechną Deklaracją Praw Człowieka ONZ oraz konwencjami Międzynarodowej Organizacji Pracy w szczególności odnoszącymi się do pracy przymusowej lub obowiązkowej.

 

Nasza działalność

Działalność Accord Healthcare EMENA polega na opracowywaniu, wytwarzaniu i sprzedaży produktów farmaceutycznych szpitalom, aptekom, grupom klinicznym, lekarzom i hurtownikom w całej Europie, na Bliskim Wschodzie i w Afryce Północnej. Staramy się dostarczać wysokiej jakości leki w przystępnych cenach, aby zaspokoić niezaspokojone potrzeby pacjentów na całym świecie. Oprócz szerokich możliwości wewnątrzzakładowych, Accord Healthcare EMENA może poszczycić się udaną historią silnej i długoterminowej współpracy partnerskiej. 

Accord Healthcare EMENA sprawuje bezpośrednią kontrolę nad wszystkimi etapami rozwoju, rejestracji, produkcji, testowania, kontroli jakości, łańcucha dostaw i procesów PV, wspierając dostawy do ponad 80 krajów na całym świecie: Ameryki Północnej, Europy, Azji i Ameryki Południowej.

Accord Healthcare EMENA wierzy w ochronę praw człowieka na całym świecie, zarówno w miejscu pracy w naszych własnych zakładach, jak i w ramach naszego łańcucha dostaw. Zakazujemy niewolnictwa lub handlu ludźmi jakiegokolwiek rodzaju i zobowiązujemy się do promowania odpowiedzialnych praktyk biznesowych u naszych dostawców.

Poprzez naszą pracę staramy się budować i utrzymywać doskonałe relacje z naszymi pracownikami, jak również z naszymi dostawcami, a w tym celu wdrażamy solidne procesy mające na celu identyfikację i ograniczanie obszarów ryzyka, w tym współczesnego niewolnictwa i handlu ludźmi. Dzięki dedykowanym zasobom wewnętrznym jesteśmy w stanie zarządzać i rozwijać nasze zasady, które regulują wszystkie obszary ryzyka, zapewniając jednocześnie 

 

Nasza polityka

Kodeks postępowania Accord Healthcare EMENA określa nasze zasady prawne i etyczne, które pokazują nasze podejście i odpowiedzialność w zakresie poszanowania wszystkich praw człowieka. Kodeks postępowania określa nasz kodeks etyczny i oczekiwania dotyczące odpowiedzialnego prowadzenia działalności. Zawiera informacje o standardach uczciwości, których przestrzegania Accord Healthcare EMENA wymaga od wszystkich pracowników, w tym o standardach dotyczących sprawiedliwego traktowania i różnorodności, przeciwdziałania molestowaniu i zastraszaniu, handlu ludźmi i niewolnictwa.

Nasze stanowisko w sprawie poszanowania praw człowieka znajduje również odzwierciedlenie w naszych politykach korporacyjnych, które określają nasze podejście wokół odpowiedzialności za ochronę wartości, zarówno w ramach naszej firmy, jak i we wszystkich relacjach biznesowych z naszymi stronami trzecimi.

 

Szkolenia i świadomość ryzyka

Accord Healthcare EMENA przeprowadza regularne szkolenia uświadamiające dla wszystkich pracowników, przy czym dodatkowe wsparcie otrzymują osoby pełniące funkcje uznane za wrażliwe lub narażone na obszary podwyższonego ryzyka.

Szkolenie zawiera szczegółowe informacje na temat przepisów prawa i zasad etycznych, a także uzbraja każdą osobę w wiedzę pomagającą jej dostrzec ewentualne sygnały ostrzegawcze dotyczące niepokojących zachowań, przy jednoczesnym wskazaniu dróg wsparcia w celu eskalacji wszelkich obaw.

Ponadto wszyscy pracownicy mają dostęp do Kodeksu Postępowania i zasad Accord Healthcare EMENA i muszą ich przestrzegać.

Wdrożyliśmy proces, który umożliwia pracownikom bezpieczne zgłaszanie wątpliwości, przy jednoczesnej ochronie przed identyfikacją i bez ryzyka odwetu. Accord Healthcare EMENA traktuje każde zgłoszenie poważnie i przeprowadzi dochodzenie w sprawie wszystkich zgłoszonych problemów. 

 

Standardy odpowiedzialności i wartości

Nasz Kodeks Postępowania reguluje działania Accord Healthcare EMENA i jej pracowników oraz zobowiązuje każdą osobę do przestrzegania najwyższego poziomu odpowiedzialności etycznej i społecznej.

Pracownicy, którzy nie przestrzegają postanowień Kodeksu Postępowania, mogą zostać ukarani dyscyplinarnie, co może obejmować zwolnienie z pracy w oparciu o lokalne przepisy prawa pracy.

W zakresie dozwolonym przez prawo i postanowienia umowne regulujące prawo do rozwiązania umowy, zastrzegamy sobie prawo do zakończenia relacji kontraktowej z osobami trzecimi, w tym z dostawcami, którzy prowadzą działalność w sposób sprzeczny z Kodeksem Postępowania firmy. 

Jesteśmy świadomi, że odpowiedzialność wykracza poza kompetencje niektórych funkcji i podejmowane są kroki, aby zapewnić, że wszyscy pracownicy są świadomi i odpowiedzialni za swoje zachowania. Nasze oczekiwania opierają się na podstawach określających kulturę Accord Healthcare EMENA: Challenge, Connect, Commit. Zachęcanie wszystkich pracowników do uczciwego działania, przy jednoczesnym współdziałaniu na rzecz rozwoju naszej działalności, przy zapewnieniu ograniczenia ryzyka i zagwarantowaniu, że działamy w sposób zgodny z przepisami i etyczny.

 

Ocena ryzyka współczesnego niewolnictwa 

Jesteśmy przekonani, że ryzyko współczesnego niewolnictwa wśród naszych bezpośrednio zatrudnionych pracowników jest niskie ze względu na wysoce regulowany charakter naszej branży w krajach, w których działamy, a nasi pracownicy są wykształceni, wykwalifikowani i podejmują pracę w kontrolowanych środowiskach, w których istnieją ustalone ramy zgodności. Zdajemy sobie sprawę, że nasze narażenie na ryzyko współczesnego niewolnictwa wzrasta, gdy nawiązujemy współpracę ze stronami trzecimi w niektórych sektorach i krajach.

 

Due Diligence

Accord Healthcare EMENA przeprowadza badania due diligence dotyczące przeszłości i reputacji wszystkich dostawców, z którymi współpracujemy. Oceniamy i potwierdzamy, że nasze relacje biznesowe opierają się na zrozumieniu naszego dążenia do wykazania zaangażowania w działanie w sposób przejrzysty i zgodny z przepisami, przy jednoczesnym zaangażowaniu innych organizacji o podobnych poglądach. Oczekujemy, że wszyscy dostawcy będą postępować zgodnie z naszymi silnymi wartościami, stale działając etycznie, sprawiedliwie i z najwyższą uczciwością.

Celem Accord Healthcare EMENA jest współpraca z dostawcami, którzy akceptują i przestrzegają naszych zasad, a z kolei ci dostawcy zachęcają do ich przestrzegania wszystkich dostawców, z którymi współpracują.

Regularnie sprawdzamy ograniczenia i wymagania dotyczące funkcjonujących procesów due diligence. Wszyscy dostawcy i partnerzy biznesowi są weryfikowani zgodnie z udokumentowanym programem opartym na wcześniej zdefiniowanym profilu ryzyka. Accord przestaje korzystać z usług dostawców lub partnerów biznesowych, którzy przestali spełniać nasze wysokie oczekiwania lub w stosunku do których wykazano negatywne zachowania. Tacy dostawcy lub partnerzy biznesowi mogą zostać poddani ponownej ocenie ryzyka pod kątem dalszej współpracy, jeśli zostanie to uznane za niezbędne.

 

Nasz łańcuch dostaw

Accord Healthcare EMENA kupuje leki, składniki farmaceutyczne i komponenty od dostawców zewnętrznych.

Chociaż Accord Healthcare EMENA nie wymaga corocznych certyfikacji w zakresie niewymaganym przez przepisy prawa powszechnie obowiązującego ani nie przeprowadza formalnych audytów na miejscu u wszystkich swoich dostawców, przeprowadzamy badania due diligence nowych dostawców w ramach procesu Know Your Business Partner, który obejmuje ocenę stanowiska dostawcy w sprawie współczesnego niewolnictwa, jeśli jest on zobowiązany do jego publikacji na mocy prawa, przegląd publicznie dostępnych wiadomości dotyczących praktyk/naruszeń prawnych i etycznych oraz kwestionariusz zawierający bardziej szczegółowe informacje na temat działalności dostawcy i jego kluczowych pracowników. Accord Healthcare EMENA oferuje również wsparcie szkoleniowe dla partnerów, którzy nie posiadają ustalonych ram zgodności.

Accord Healthcare EMENA zapewnia, że jej umowy dostaw zawierają postanowienia, na mocy których dostawcy zobowiązują się do przestrzegania wszelkich przepisów prawa związanych z ich realizacją w ramach tych umów, a także od czasu do czasu przeprowadza wizyty na miejscu u swoich głównych dostawców w celu dokonania przeglądu i omówienia umowy i jakości jej wykonania.

Accord Healthcare EMENA wymaga od dostawców przestrzegania wszelkich obowiązujących przepisów, w tym odpowiednich przepisów prawa pracy.

Ambicją Accord Healthcare EMENA jest wybór i współpraca z dostawcami, którzy przyjmują i przestrzegają zasad naszego kodeksu i postępowania w ramach swojej działalności oraz działalności swoich dostawców. Dążymy do przeprowadzenia audytów dostawców SMETA dla naszych kluczowych dostawców do 2023 roku, aby zapewnić stały rozwój naszych dostawców w zakresie poszanowania pracowników.

Wszelkie wyjątki od powyższego poziomu staranności są oceniane pod kątem ryzyka i weryfikowane przez starszego dyrektora ds. zgodności EMENA przed kontynuowaniem relacji biznesowych.

 

Nasze podejście

Nasze łańcuchy dostaw to nie tylko nasze produkty, ale także bogactwo wiedzy i umiejętności naszych zewnętrznych kontrahentów, którzy działają w naszym imieniu. Popieramy ekspertów "Subject Matter" pełniących różne funkcje w całej organizacji, którzy pomagają nam rozwijać naszą wiedzę i podejście do kwestii etycznych.

Nasze zespoły ds. dostaw ściśle współpracują z działami zgodności i BHP, aby zapewnić, że nasi dostawcy i wykonawcy zewnętrzni nie tylko mają jasne oczekiwania co do tego, co jest wymagane, ale także dlaczego jest to wymagane. Razem zapewniają, że procesy stosowane przez odpowiednie zespoły są zarówno rygorystyczne i solidne, jak i zgodne z uznanymi najlepszymi praktykami.

 

Dalsze kroki

Accord Healthcare EMENA będzie kontynuować przegląd i doskonalenie swoich praktyk w celu identyfikacji i eliminacji potencjalnego współczesnego niewolnictwa lub handlu ludźmi z naszej działalności, co obejmuje dalszy rozwój naszych ram zarządzania ryzykiem stron trzecich.

 

Zgłaszanie i badanie problemów

Accord Healthcare EMENA dąży do przestrzegania najwyższych standardów etycznych postępowania w biznesie i stara się unikać nawet pozorów niestosowności w działaniach swoich pracowników i partnerów biznesowych.   

Dążymy do utrzymania bezpiecznego środowiska, w którym pracownicy czują się pewnie, zgłaszając wątpliwości dotyczące ewentualnych naruszeń naszego Kodeksu Postępowania, naszych wewnętrznych zasad lub podejrzeń o naruszenie przepisów i regulacji obowiązujących w danym kraju. Pracownicy Accord Healthcare EMENA są aktywnie zachęcani do wewnętrznego zgłaszania problemów lub zgłaszania potencjalnych problemów niezależnemu podmiotowi zewnętrznemu za pośrednictwem naszej infolinii Speak Up, z zachowaniem poufności i anonimowości.

Accord Healthcare EMENA zobowiązuje się do niezwłocznego zbadania wszystkich zgłoszeń dotyczących możliwych uchybień oraz wszelkich nieetycznych, nielegalnych lub nieodpowiednich działań. Za rok finansowy zakończony 31 marca 2022 r. nie otrzymano żadnych zgłoszeń dotyczących współczesnego niewolnictwa lub handlu ludźmi.

 

Proces zatwierdzania

Accord Healthcare Ltd prowadzi działalność i zarządza swoimi spółkami zależnymi za pomocą polityk, procesów i systemów, które zostały zaprojektowane tak, aby były konsekwentnie stosowane w całej Accord Healthcare EMENA. 

Oświadczenie zostało przygotowane po konsultacji z kluczowymi właściwymi stanowiskami, które współpracują w celu dostarczenia naszych procesów identyfikacji, oceny i zarządzania ryzykiem w zakresie praw pracowniczych w odniesieniu do naszych operacji i łańcucha dostaw.
 

Data wydania oświadczenia 2022

Nasze następne oświadczenie będzie dotyczyć roku kończącego się 31 marca 2023 roku.
 
DYREKTOR: Paul Tredwell - wiceprezes wykonawczy
Data: 26 września 2022 r.
 

General
www.accord-healthcare.com (the “Site") is owned and operated by Accord Healthcare, Ltd. (“Accord”), a company registered in England and Wales, with company number 04596349 and with registered office at Sage House, 319 Pinner Road, North Harrow, Middlesex, HA1 4HF, United Kingdom. Accord’s VAT number is GB 894350693.

Terms of Use
By accessing the Site or by otherwise accessing any content found on this Site, you agree to be bound by the following terms and conditions (“T&C”).

Contents of this Site
All the information and contents of the Site (including, but not limited to, its graphics, logos, designs, images and source codes used for programming) are the property of Accord or its licensors, as the case may be.

You may not use or reproduce or allow anyone to use or reproduce any “Accord” names and logos, and any other graphics or trademarks (whether registered or unregistered) appearing on the Site for any reason without written permission from Accord.

The software that operates the Site is proprietary software and you may not use it except as expressly allowed under these T&C. You may not copy, reverse engineer, modify or otherwise deal with the software.

Where the Site contains links to other sites and resources provided by third parties, these links are provided for your information and convenience only. Accord does not have control over, and is not responsible for, the availability and content of those sites and resources. 

Changes to the Site, its contents and these T&C
Accord reserves the right to alter the Site, its contents and these T&C at any time, without prior notice. Any modification will take effect immediately. You agree to check these T&C regularly for modifications and additions.

Contents Use
You may download material displayed on the Site for non-commercial, personal use only, provided you also retain all copyright and other proprietary notices contained in the materials or as specified on the Site. Save as expressly permitted above, all use and reproduction of any material on this Site or any incorporation of the same into any other material, in whatever media or format, is strictly prohibited. You agree not to use the Site for any commercial or business purposes.

Slavery and Human Trafficking
Accord is absolutely committed to preventing slavery and human trafficking in its business activities and ensuring to the best of its ability that its supply chain is free from such activities. For further details, see Accord’s Modern Slavery Act Statement.

Personal Data
Accord may process the personal data supplied by you to Accord in accordance with Accord’s Cookies and Privacy Policy.

Liability and Indemnity
Although Accord endeavours to ensure the high quality and accuracy of the Site, Accord makes no warranty, express or implied, such as to the accuracy, completeness or adequacy, of the contents of the Site, which are provided "as is".

In no event will Accord, its affiliates, agents, suppliers or licensors be liable for any direct, special, incidental, exemplary, punitive, consequential or other loss or damage (including, without limitation, damages for loss of business profits, business interruption, loss of business information or other pecuniary loss) that may arise directly or indirectly from the use of (or failure to use) or reliance on the contents of this Site, even if Accord has been advised of the possibility that such damages may arise. For the avoidance of doubt:

  • Accord does not guarantee absence of virus or other elements that could damage or alter your computer system, electronic documents or files. Accord hereby notifies to all users that these may occur. Therefore, Accord does not accept liability for any damage that these elements could cause to you or to third parties.
  • Accord will not be liable if for any reason the Site is unavailable at any time or for any period. Accord accepts no responsibility for any errors, omissions, delays, or losses including loss of data during or as a result of the unavailability of the Site.

You agree to indemnify Accord, its affiliates, agents, suppliers or licensors immediately on demand, against all claims, liability, damages, costs and expenses, including reasonable legal fees, arising out of any breach of these T&C by you or your use of the Site.

Governing Law and Jurisdiction
These T&C will be governed by and construed in accordance with the laws of England. You (and Accord) submit irrevocably to the exclusive jurisdiction of the English Courts.

Other Terms
Notices to Accord must be given in writing, by letter, and sent to Sage House, 319 Pinner Road, North Harrow Middlesex, HA1 4HF, United Kingdom.

If any provision in these T&C is determined to be illegal, invalid or unenforceable, in whole or in part, then such provision or part of it shall, to the extent that it is illegal, invalid or unenforceable, be deemed not to form part of these T&C and the legality, validity and enforceability of the remainder of these T&C shall not be affected.

Save as expressly referred to therein, Accord makes no representations or warranties of any kind, express or implied, with respect to Site and its contents.

Headings in these T&C are for convenience only and have no legal meaning or effect, nor shall they be taken into account in interpreting these T&C.

Accord rights under the T&C may be waived only in writing and specifically.

The board of directors and management teams of Accord Healthcare Ltd’s (AHL) and its subsidiaries are fully committed to complying with competition law. The fundamental objective of competition law is to prevent distortion of competition in the market because competition ensures an efficient allocation of resources and, ultimately, enhances consumer welfare.

AHL is committed to bringing affordable life-saving medicines to patients and has thus adopted a robust compliance programme that includes a fair competition policy, employee training to aid understanding of competition law and how it applies to our business, and a whistleblowing line allowing our employees and business partners to safely (and anonymously) report any policy breaches.

 

Accord Healthcare Ltd Board of Directors
October 2019